ปฏิทินบัณฑิตวิทยาลัย
27
ต.ค.

การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปร...

การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
19
ส.ค.

ช่วงเวลาการเพิ่ม – ลดรายวิชา /...

ช่วงเวลาการเพิ่ม – ลดรายวิชา /ช ำระค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย รอบที่ 2 ( ป.บัณฑิต รหัส 62../ ปโท รหัส 61-62../ ป.เอก รหัส 60-62../ ป.โทต่อเอก รหัส 60-62.. ) ที่มีรายวิชา
15
ส.ค.

กำหนดการรับบัตรประจำตัวนิสิตให...

กำหนดการรับบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ ครั้ง...

โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ ครั้งที่ 2 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 กัน...

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอ...

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 70 ปี และวัน ศ.ดร.สาโรช บัวศรี วันที่ 16 กัน...

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาการศึก...

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล วันที่ 7 กันยายน 2562 ณ ห้...

เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย

Image

เกี่ยวกับ บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มศว. จัดการศึกษาครอบคลุมศาสตร์หลายแขนงในระดับบัณฑิตศึกษาประกอบไปด้วยสาขาวิชาที่มีมิติ หลากหลายเช่น ดุริยางคศิลป์ สรีรวิทยาทางการกีฬา สาขาวิชาที่คงความดั้งเดิม เช่น ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี เช่น วิศวกรรมศาสตร์ อณูชีวโมเลกุล โดยรวมแล้วบัณฑิตวิทยาลัยควบคุม ดูแล หลักสูตรระดับปริญญาเอก 26 หลักสูตร ปริญญาโท 71 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศณียบัตร 9 หลักสูตร เพื่อตอบสนองเป้าหมายการศึกษาของนิสิตผู้สนใจศึกษาต่อในระดับสูง มองหาองค์ความรู้ ศาสตร์แห่งศิลป์ หรือวิทยาการที่ล้ำหน้า ภายใต้สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่มีนิสิตมากกว่า 5,000 คน