ปริญญาโท

การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท

กำหนดการการสอบผ่านระบบ English Score สำหรับภาคเรียนที่ 2 / 2566

แจ้งนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อตรวจสอบและเปิดใช้งาน GAFE-Mail ( Email ของมหาวิทยาลัย )
สำหรับการรับ CODE เพื่อเข้าสอบผ่านระบบ ENGLISHSCORE สำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

ตรวจสอบข้อมูลระดับปริญญาโท  

กรุณาตรวจสอบและเปิดใช้งาน GAFE-Mail ภายใน
⚠️ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00 น. เท่านั้น ⚠️

นิสิตจะต้องใช้ Email ของมหาวิทยาลัย ( GAFE account @g.swu.ac.th ) ในการรับ CODE

และเพื่อเข้าระบบสอบใน Application English Score

หากนิสิตท่านใดยังไม่ได้ดำเนินการเปิดระบบเพื่อใช้งาน สามารถดำเนินการได้ทาง : https://account.swu.ac.th/