ปริญญาโท

การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

สอบวันที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ( Update 20.02.63 )

กำหนดการส่งเอกสารพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 30 ชั่วโมง ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 

ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563 โดยส่งได้ที่ E-mail : gradswuacademics@gmail.com

  โดยระบุหัวข้อ : ส่งเอกสารพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม รหัสประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล  

หากต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเคิม กรุณาติดต่อ 02 - 649 - 5000 ต่อ 12431