ปริญญาโท

การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

สอบวันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น.

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบสมิทธิภาพทางภาษา

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562

ตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบ

หากต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเคิม กรุณาติดต่อ 02 - 649 - 5000 ต่อ 12431