ปริญญาโท

การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับบัณฑิตศึกษา

 ( รายชื่อแก้ไขล่าสุด 26 มีนาคม 2562 ) 

ประกาศรายชื่อ สถานที่สอบ การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท

ประจำ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สอบวันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 - 12.00 น.

 ตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบ