ปริญญาโท

ประกาศผลสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท

ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ตรวจสอบผลการสอบ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Video การปฐมนิเทศการสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 / 2565

Click เพื่อดู Video ย้อนหลัง


1. หากเกิดปัญหาในระหว่างการสอบ ข้าพเจ้าจะยอมรับผลดังกล่าวอย่างไม่มีข้อแม้

2. หากไม่ดำเนินการตามข้อที่ 1 และดำเนินการใดๆที่เป็นการรบกวนผู้เข้าสอบผู้อื่น
จะถูกเชิญออกจากห้องสอบ และไม่อนุญาตทำการสอบต่อได้

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

กรณีนิสิตเข้าสอบครั้งแรกลงทะเบียนในระบบ หรือส่งเอกสารบว. 201 (กรณีไม่สามารถลงทะเบียนในระบบได้  ภายในวันที่กำหนดของเทอมนั้นๆ) 

ตรวจสอบรายชื่อห้องสอบ

กรณีสอบครั้งที่ 3 เป็นต้นไปยื่นเอกสารพัฒนาตนเอง 30 ชั่วโมง  ทาง E-mail : grad@g.swu.ac.th ภายในภายในวันที่กำหนดของเทอมนั้นๆ

บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบเอกสาร ► ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ประกาศผลสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ตรวจสอบผลการสอบ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ประกาศผลสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท

ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ตรวจสอบผลสอบ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ประกาศผลสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท

ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบผลการสอบ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ประกาศผลสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบผลสอบ