ปริญญาโท

การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ต้องส่งเอกสารชั่วโมงการเรียนรู้ 30 ชั่วโมง

 ( ตรวจสอบรายชื่อนิสิตผู้ต้องส่งชั่วโมงการเรียนรู้ 30 ชั่วโมง ) 

ส่งเอกสารตั้งแต่วันที่ 10- 14 กรกฎาคม 2562 โดยระบุหัวข้อการส่ง “ การส่งเอกสารพัฒนาภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง ( ชื่อ - สกุล รหัสประจำตัวนิสิต )

ส่งที่ E-mail : gradswuacademics@gmail.com

ประกาศรายชื่อ สถานที่สอบ การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท

ประจำ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 สอบวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 - 12.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันที่   15 กรกฎาคม 2562

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ