ปริญญาโท

กำหนดการสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ตรวจสอบผลการสอบ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Video การปฐมนิเทศการสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 / 2564

ประกาศ เรื่อง สมรรถนะทางภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

Video การปฐมนิเทศการสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท

รายชื่อผู้ลงทะเบียนรายวิชา EPG600 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนิสิตผู้ลงทะเบียนสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท (S01,M01)

หากนิสิตท่านใด ลงทะเบียนสอบเป็นครั้งที่ 3 เป็นต้นไป นิสิตจะต้องส่ง เอกสารพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 30 ชั่วโมง

ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  ทาง E-mail : grad@g.swu.ac.th

 (ระบุหัวข้อการส่ง ชื่อ นามสกุล รหัสนิสิตให้เรียบร้อย) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิสอบสมิทธิภาพทางภาษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 📢

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 / 2564

รายชื่อห้องสอบ การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 

กรุณาตรวจสอบรายชื่อและ E-mail ให้เรียบร้อย

รายชื่อสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ภาคเช้า

รายชื่อสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ภาคบ่าย

หากต้องการแก้ไข E-mail กรุณาแจ้งชื่อ ห้องสอบ ภาคเรียนที่สอบ และ E-mail ที่ต้องการเปลี่ยน

มาที่  E-mail : grad@g.swu.ac.th 

ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. เท่านั้น

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารเพื่อเรียนรู้ระบบการสอบด้วยตนเองจะส่งให้นิสิตที่มีรายชื่อสอบทุกท่าน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น.

หากมีข้อสอบถาม นิสิตจะต้องสอบถามทางเจ้าหน้าที่ ผ่านทาง E-mail : grad@g.swu.ac.th 

ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น.

 นิสิตที่ไม่ลงทะเบียน หรือลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่เข้าร่วมทดสอบระบบก่อนการสอบ

 ทางบัณฑิตวิทยาลัยถือว่านิสิตยอมรับข้อตกลงต่อไปนี้อย่างไม่มีเงื่อนไข 

หากเกิดปัญหาในระหว่างการสอบออนไลน์ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ข้าพเจ้าจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมสอบอย่างเคร่งครัด
1. หากเกิดปัญหาในระหว่างการสอบ ข้าพเจ้าจะยอมรับผลดังกล่าวอย่างไม่มีข้อแม้

2. หากไม่ดำเนินการตามข้อที่ 1 และดำเนินการใดๆที่เป็นการรบกวนผู้เข้าสอบผู้อื่น
จะถูกเชิญออกจากห้องสอบ และไม่อนุญาตทำการสอบต่อได้

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

กรณีนิสิตเข้าสอบครั้งแรกลงทะเบียนในระบบ หรือส่งเอกสารบว. 201(กรณีไม่สามารถลงทะเบียนในระบบได้) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 ► ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

กรณีสอบครั้งที่ 3 เป็นต้นไปยื่นเอกสารพัฒนาตนเอง 30 ชั่วโมง  ทาง E-mail : grad@g.swu.ac.th ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบเอกสาร ► ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ประกาศผลสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท

ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ตรวจสอบผลสอบ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ประกาศผลสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท

ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบผลการสอบ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ประกาศผลสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบผลสอบ