ปริญญาเอก

การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก EPG600

EPG600 section D01

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 / 2565

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

กำหนดการลงทะเบียนในระบบ e-Training ( หมวดการเขียน / การอ่าน / การฟัง ) 

และ Google Form ( หมวดการพูด ) วันที่ 20 - 25 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ลงทะเบียนผ่านระบบ e-Training   ลงทะเบียนผ่านระบบ Google form ( หมวดการพูด )

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประกาศรายชื่อห้องสอบในวันที่ 27 กันยายน 2565  

ตรวจสอบรายชื่อ...Coming Soon

 

 กำหนดการสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 / 2565

ด้านการเขียน วันที่ 2 ตุลาคม 2565 

เวลา 09.00 - 10.00 น.

ด้านการอ่าน วันที่ 2 ตุลาคม 2565 

เวลา 10.30 - 11.30 น.

ด้านการฟัง วันที่ 2 ตุลาคม 2565 

เวลา 12.00 - 12.30 น.

ด้านการพูด วันที่ 3 - 18 ตุลาคม 2565 

เวลา 09.00 - 16.30 น.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Video การปฐมนิเทศการสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่  1 / 2564

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หากเกิดปัญหาในระหว่างการสอบออนไลน์ในวันที่ 2  ตุลาคม 2565 ข้าพเจ้าจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมสอบอย่างเคร่งครัด
1. หากเกิดปัญหาในระหว่างการสอบ ข้าพเจ้าจะยอมรับผลดังกล่าวอย่างไม่มีข้อแม้
2. หากไม่ดำเนินการตามข้อที่ 1 และดำเนินการใดๆที่เป็นการรบกวนผู้เข้าสอบผู้อื่น จะถูกเชิญออกจากห้องสอบ และไม่อนุญาตทำการสอบต่อได้

_______________________________________________________________________________________________________________________________

กระบวนการการสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก ในแต่ละภาคเรียน

กรณีนิสิตเข้าสอบครั้งแรก ลงทะเบียนหรือส่งเอกสาร บว.201(กรณีไม่สามารถลงทะเบียนได้ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565) ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

กรณีสอบครั้งที่ 3 เป็นต้นไปยื่นเอกสารพัฒนาตนเอง 30 ชั่วโมง  ทาง E-mail : grad@g.swu.ac.th ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565

บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบเอกสาร ► ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

___________________________________________________________________________________________________________________________

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (ทั้ง 4 หมวด)

เฉพาะผลสอบในรอบภาคเรียนที่ 2 / 2564 เท่านั้น

ตรวจสอบผลการสอบทั้ง 4 หมวด

       ________________________________________________________________________________________

ประกาศผลสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก

ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (ทั้ง 4 หมวด)

เฉพาะผลสอบในรอบภาคเรียนที่ 1 / 2564 เท่านั้น

ตรวจสอบผลการสอบ 4 หมวด

-------------------------------------------------

ประกาศผลสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (ทั้ง 4 หมวด)

ตรวจสอบผลการสอบ

--------------------------------------------------

ประกาศผลสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก

ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (ทั้ง 4 หมวด)

ตรวจสอบผลการสอบ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลสอบการสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก

4 หมวด ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบผลการสอบที่นี่

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ผลการรวม 4 หมวด : ตรวจสอบผลสอบ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • ลงทะเบียนรหัสวิชา EPG600 ในช่วงลงทะเบียนเรียนหรือช่วงรักษาสภาพ
  • บัณฑิตวิทยาลัยประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบสมิทธิภาพทางภาษา
  • นิสิตลงทะเบียนในระบบ etraining เพื่อลงเวลาการสอบสมรรถนะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละภาคการศึกษา ​​​​​http://train.swu.ac.th/swu/training/
  • บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เวลาสอบ และห้องสอบ ในเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย

แนวตัวอย่างข้อสอบ สมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาเอก

 

ตัวอย่างหมวดการเขียน ประจำปีการศึกษา 2563

ตัวอย่างหมวดการเขียน [ Download ]

 

ตัวอย่างหมวดการพูด ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าทดสอบสมรรถนะ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
กับผู้สัมภาษณ์ จำนวน 2 คน (อาจารย์ชาวต่างประเทศ
และอาจารย์ผู้สอนคนไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี)
 
กรรมการท่านที่ 1 : Research Topic
    แนะนำตัวแบบย่อ นำเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์โดยรวม และกรรมการจะถามเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ของนิสิต หากเป็นนิสิตที่ยังไม่ได้รับอนุมัติเค้าโครงปริญญานิพนธ์ อาจนำเสนอกรอบโครงร่างปริญญานิพนธ์ที่สนใจหรือตอนที่สมัครเข้าเรียน
 
กรรมการท่านที่ 2 : ตามหัวข้อที่ให้และต้องสอดคล้องกับ
ศาสตร์ที่นิสิตศึกษา
There are many problems in our society today. How would you, as a Ph.D. student, try to reduce these problem?    
​​​​​​

ตัวอย่างหมวดการฟัง ประจำปีการศึกษา 2563

การฟัง คือ ประเด็นน่าสนใจในปัจจุบัน อาทิ ด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การศึกษา กีฬา ฯลฯ

และบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ที่นิสิตจำเป็นต้องทราบ อาทิ การถามทาง การซื้อของ การสั่งอาหาร ฯลฯ

 

ตัวอย่างหมวดการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2563

ด้านทั่วไป คือ ด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะ การศึกษา ฯลฯ
ด้านวิทยาศาสตร์ คือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สุขภาพ ฯลฯ
ด้านศิลปะ คือ วัฒนธรรม และภาษา ฯลฯ