ปริญญาเอก

การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก EPG600

EPG600 section D01

 

ประกาศผลสอบการสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก

4 หมวด ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบผลการสอบที่นี่

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ผลการรวม 4 หมวด : ตรวจสอบผลสอบ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กระบวนการการสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก ในแต่ละภาคเรียน

กรณีนิสิตเข้าสอบครั้งแรกตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

กรณีสอบครั้งที่ 3 เป็นต้นไปยื่นเอกสารพัฒนาตนเอง 30 ชั่วโมง  ทาง E-mail : grad@g.swu.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบเอกสาร ► ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ


Powerpoint การปฐมนิเทศการสอบสมิทธิภาพทางภาษา วันที่ 26 กันยายน 2563

 

ประกาศผลสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก

ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (ทั้ง 4 หมวด)

ตรวจสอบผลการสอบ

สำหรับนิสิตที่ต้องการขอทราบผลการพิจารณาคะแนนเพิ่มเติม กรุณาส่งแบบฟอร์ม บว 100 (แบบคำร้องทั่วไป : Download ได้ที่นี่ )

พร้อมลายเซ็นต์ อ.ที่ปรึกษาหรือประธานหลักสูตร มาที่  E-mail : grad@g.swu.ac.th 

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563  หากนิสิตไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด

ทางบัณฑิตวิทยาลัยขอสงวนสิทธิไม่รับ บว พิจารณาในทุกกรณี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*นิสิตรหัส 57-59 ที่มีผลสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก ไม่ผ่าน ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ขอให้แสดงความจำนงสมัครเรียนคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์

( มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน) ได้ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 ตุลาคม 2563

แจ้งความจำนงได้ที่ : https://forms.gle/adTpJdhJRWYq2fdE8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แนวทางการสอบสมิทธิภาพทางภาษา ในรูปแบบออนไลน์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

 หากมีข้อสงสัย หรือปัญหา กรุณาติดต่อ E-mail : grad@g.swu.ac.th

 ภายในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น. 

 
  • ลงทะเบียนรหัสวิชา EPG600 ในช่วงลงทะเบียนเรียนหรือช่วงรักษาสภาพ
  • บัณฑิตวิทยาลัยประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบสมิทธิภาพทางภาษา
  • นิสิตลงทะเบียนในระบบ etraining เพื่อลงเวลาการสอบสมรรถนะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละภาคการศึกษา ​​​​​http://train.swu.ac.th/swu/training/
  • บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เวลาสอบ และห้องสอบ ในเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย

แนวปฏิบัติการสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2563

Powerpoint ปฐมนิเทศการสอบสมิทธิภาพทางภาษา (EPG600)ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2563 Download File ได้ที่นี่

แนวตัวอย่างข้อสอบ สมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2563

 

ตัวอย่างหมวดการเขียน ประจำปีการศึกษา 2563

ตัวอย่างหมวดการเขียน [ Download ]

 

ตัวอย่างหมวดการพูด ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าทดสอบสมรรถนะ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
กับผู้สัมภาษณ์ จำนวน 2 คน (อาจารย์ชาวต่างประเทศ
และอาจารย์ผู้สอนคนไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี)
 
กรรมการท่านที่ 1 : Research Topic
    แนะนำตัวแบบย่อ นำเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์โดยรวม และกรรมการจะถามเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ของนิสิต หากเป็นนิสิตที่ยังไม่ได้รับอนุมัติเค้าโครงปริญญานิพนธ์ อาจนำเสนอกรอบโครงร่างปริญญานิพนธ์ที่สนใจหรือตอนที่สมัครเข้าเรียน
 
กรรมการท่านที่ 2 : ตามหัวข้อที่ให้และต้องสอดคล้องกับ
ศาสตร์ที่นิสิตศึกษา
There are many problems in our society today. How would you, as a Ph.D. student, try to reduce these problem?    
​​​​​​

ตัวอย่างหมวดการฟัง ประจำปีการศึกษา 2563

การฟัง คือ ประเด็นน่าสนใจในปัจจุบัน อาทิ ด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การศึกษา กีฬา ฯลฯ

และบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ที่นิสิตจำเป็นต้องทราบ อาทิ การถามทาง การซื้อของ การสั่งอาหาร ฯลฯ

 

ตัวอย่างหมวดการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2563

ด้านทั่วไป คือ ด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะ การศึกษา ฯลฯ
ด้านวิทยาศาสตร์ คือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สุขภาพ ฯลฯ
ด้านศิลปะ คือ วัฒนธรรม และภาษา ฯลฯ