ปริญญาเอก

การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก EPG600

EPG600 section D01

 
 

ประกาศผลสอบการสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก

4 หมวด ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบผลการสอบที่นี่

 

การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ( Update 20.02.63 )

กำหนดการส่งเอกสารพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 30 ชั่วโมง ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 

ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563 โดยส่งได้ที่ E-mail : gradswuacademics@gmail.com

  โดยระบุหัวข้อ : ส่งเอกสารพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม รหัสประจำตัวนิสิต ชื่อ - นามสกุล  

 

 
  • ลงทะเบียนรหัสวิชา EPG600 ในช่วงลงทะเบียนเรียนหรือช่วงรักษาสภาพ
  • บัณฑิตวิทยาลัยประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบสมิทธิภาพทางภาษา
  • นิสิตลงทะเบียนในระบบ etraining เพื่อลงเวลาการสอบสมรรถนะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละภาคการศึกษา ​​​​​http://train.swu.ac.th/swu/training/
  • บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เวลาสอบ และห้องสอบ ในเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย

แนวปฏิบัติการสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2562

Powerpoint ปฐมนิเทศการสอบสมิทธิภาพทางภาษา (EPG600)ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2562 Download File ได้ที่นี่

แนวตัวอย่างข้อสอบ สมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2562

 

ตัวอย่างหมวดการเขียน ประจำปีการศึกษา 2562

ตัวอย่างหมวดการเขียน [ Download ]

 

ตัวอย่างหมวดการพูด ประจำปีการศึกษา 2562

ตัวอย่างหมวดการพูด [ Download ]
 

 

ตัวอย่างหมวดการฟัง ประจำปีการศึกษา 2562

การฟัง คือ ประเด็นน่าสนใจในปัจจุบัน อาทิ ด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การศึกษา กีฬา ฯลฯ

และบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ที่นิสิตจำเป็นต้องทราบ อาทิ การถามทาง การซื้อของ การสั่งอาหาร ฯลฯ

 

ตัวอย่างหมวดการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2562

ด้านทั่วไป คือ ด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะ การศึกษา ฯลฯ
ด้านวิทยาศาสตร์ คือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สุขภาพ ฯลฯ
ด้านศิลปะ คือ วัฒนธรรม และภาษา ฯลฯ