ติดต่อเรา


ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย

ตึกบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ต่อหมายเลขภายใน
 • งานบริหารและธุรการ ต่อ 15644
 • งานทุน-วิจัย ต่อ 15644
 • งานบริหารและธุรการ ต่อ 15644
 • งานทะเบียน ต่อ 12429
 • งานบทความวิจัย ต่อ 12430
 • งานรับนิสิตใหม่ ต่อ 12428
 • งานจบการศึกษา ต่อ 15730
 • งานโสตทัศนูปุกรณ์และบัตรประจำตัวนิสิต ต่อ 12431
 • งานการเงิน ต่อ 15731
 • งานพัสดุ ต่อ 15664
 • ระบบ i-Thesis ต่อ 12427

เบอร์โทรศัพท์:02-649-5000
โทรสาร:02-260-0132
อีเมล์:grad@g.swu.ac.th