เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย

 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เกี่ยวกับ บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มศว. จัดการศึกษาครอบคลุมศาสตร์หลายแขนงในระดับบัณฑิตศึกษาประกอบไปด้วยสาขาวิชาที่มีมิติ หลากหลายเช่น ดุริยางคศิลป์ สรีรวิทยาทางการกีฬา สาขาวิชาที่คงความดั้งเดิม เช่น ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี เช่น วิศวกรรมศาสตร์ อณูชีวโมเลกุล โดยรวมแล้วบัณฑิตวิทยาลัยควบคุม ดูแล หลักสูตรระดับปริญญาเอก 26 หลักสูตร ปริญญาโท 71 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศณียบัตร 9 หลักสูตร เพื่อตอบสนองเป้าหมายการศึกษาของนิสิตผู้สนใจศึกษาต่อในระดับสูง มองหาองค์ความรู้ ศาสตร์แห่งศิลป์ หรือวิทยาการที่ล้ำหน้า ภายใต้สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่มีนิสิตมากกว่า 5,000 คน

บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมให้บริการด้านข้อมูล หลักสูตร สาขาวิชา กับนิสิตและผู้สนใจศึกษาต่อ ยินดีให้คำแนะนำวางแผน การศึกษา และสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาหรือมหาวิทยาลัย นิสิตปัจจุบันสามารถติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัยเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ตลอดช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียน รายงานตัว ลงทะเบียน ขอทุนวิจัยต่างๆ หรือการจบการศึกษา และสามารถใช้บริการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ด้วย

บัณฑิตวิทยาลัยพึงให้บริการการศึกษาในระดับ สากล ด้วยการยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับชาติและนานาชาติ และพร้อมเสมอที่จะปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองกับสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ไทยในศตวรรษที่ 21 บัณฑิตวิทยาลัยประเมินคุณภาพของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตามเป้าหมายทาง ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเปิด รับข่าวสารที่มีความสำคัญและความคิดเห็นจากนิสิตบัณฑิตศึกษา

ความสำเร็จของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผลจากความ ร่วมมือหลายด้าน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและทีมผู้บริหารทำงานร่วมกับ คณะ สถาบัน สำนักวิชา และหลักสูตรต่างๆ เพื่อดำเนินการ ตามกลยุทธ์และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประจำบัณฑิตศึกษาซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะต่างๆ คอยกำกับดูแลและปรับปรุงคุณภาพของการจัดการ ศึกษา และยังมีคณะกรรมการประกันคุณภาพทำการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอตาม มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประกันคุณภาพการศึกษา

ปรัชญา

“ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สร้างองค์ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญา เพื่อพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีดุลยภาพ ”

วิสัยทัศน์

“ ศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรหลังปริญญาอย่างมีคุณค่าต่อสังคม ”

พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย

 

  1. ประสานงาน ส่งเสริมและกำกับดูแลมาตรฐานการศึกษาและการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพระดับสากล โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรมและหลัก ธรรมาภิบาล
  2. ผลิตบัณฑิต วิจัย และบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ/บูรณาการระหว่างคณะ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. รับรองหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นแบบไม่ประสาทปริญญา (short course-non degree program) และหลักสูตรอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  4. บริการวิชาการและทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะโดยการมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชน

 

อัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัย

“ การมีทักษะสื่อสาร ”

เอกลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัย

“ การบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน ”

ค่านิยมองค์กร

G = Goal-orientation ทำงานมุ่งเป้าหมาย
R = Respect & care  เคารพและดูแลในความแตกต่าง
A = Adaptability สามารถปรับตัวทุกสถานการณ์
D = Development พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
s = Social Engagement พันธกิจเพื่อสังคม

สมรรถนะหลัก คือ เชี่ยวชาญการจัดการบูรณาการศาสตร์ตอบสนองความต้องการของสังคม

นโยบายบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560-2564 ภายใต้การบริหารงานของ รศ.นพ. ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล 

ส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นให้ทุกคณะ สถาบัน สำนัก พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยเน้นหลักสูตรนานาชาติ (International Program, Joint Program, Dual Program), หลักสูตรบูรณาการต่างสาขาวิชาที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และสนับสนุนให้เรียนรู้ตลอดชีวิต, หลักสูตรระดับปริญญาเอกแบบเน้นวิจัย และปริญญาโทแผน ก.
เสริมศักยภาพคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้มีความเข้มแข็ง
บริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบกำกับและติดตามคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd)
พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณระดับบัณฑิตศึกษาอย่างเป็นธรรม
พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณระดับบัณฑิตศึกษาอย่างเป็นธรรม เพื่อให้หลักสูตรสามารถพึ่งตนเองได้
ส่งเสริม สนับสนุนการประสานความร่วมมือ
ส่งเสริม สนับสนุนการประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษา
จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านบัณฑิตศึกษา
จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านบัณฑิตศึกษา สร้างบรรยากาศทางวิชาการและวิจัยในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
จัดสรรระบบทุนต่างๆ
จัดสรรระบบทุนต่างๆ ร่วมกับคณะ สถาบัน สำนัก มหาวิทยาลัย และส่งเสริมสมรรถนะด้านจริยธรรมทางวิชาการและวิจัยให้กับคณาจารย์ และนิสิตบัณฑิตศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลังปริญยาอย่างมีคุณภาพ
พัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (wisdom)
พัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (wisdom) ทักษะสื่อสารของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
พัฒนาระบบสารสนเทศ
พัฒนาระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
เพิ่มคุณภาพการให้บริการของบุคลากร
เพิ่มคุณภาพการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน ด้วยกระวนการ Lean Management พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง