ฐานข้อมูลคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด Link
คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภท อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภท อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับเพิ่มเติม
คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภท อาจารย์ผู้สอน ฉบับเพิ่มเติม
คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภท อาจารย์ผู้สอน
คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทผู้สอน
คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ( เพิ่มเติม 11.10.62 ) ประเภทอาจารย์ผู้สอน
คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม 11.10.62) ประเภทอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ...
คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม 11.09.62) ประเภทอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ / สารนิพน...
คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม 11.09.62) ประเภทอาจารย์ผู้สอน
คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภท อาจารย์ผู้สอน
คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม
คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม
คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบเพิ่มเติม
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2