ผู้บริหาร

ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล

รศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
Dr.Sujitta Srisung

ผศ.ดร.สุจิตรา ศรีสังข์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Associate Professor Dr.Chompoonuh Kosalakorn Prempoonwiwat

รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล

ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
Associate Professor Dr.Waraphon

ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์

รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ