ผู้บริหาร

ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล

รศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
Dr.Sujitta Srisung

ผศ.ดร.สุจิตรา ศรีสังข์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อ.ดร. วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์

อ.ดร. วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์

ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์

รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

ผศ.ดร.มณีกานต์ น้ำสอาด

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

อาจารย์รัตนวดี เศรษฐจิตร

ผู้ช่วยคณบดี