ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย
Grad News
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาออกนอกมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาออกนอกมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
Read more
ใบสมัครเรียนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 / 2559
ใบสมัครเรียนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 / 2559
ใบสมัครเรียนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ
Read more
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนบัณฑิตวิทยาลัย ทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการ ( GRAD T-3-60 และ GRAD S-3-60 ) ครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2 และทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์วารสาร ( GRAD S-2-60 ) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนบัณฑิตวิทยาลัย ทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการ ( GRAD T-3-60 และ GRAD S-3-60 ) ครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2 และทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์วารสาร ( GRAD S-2-60 ) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนบัณฑิตวิทยาลัย
Read more
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
News
บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดโครงการ สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ.ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดโครงการ สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ.ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดโครงการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยในวันที่ 2 ธ
บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดโครงการ
Read more
บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดโครงการ สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ.ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดโครงการ สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ.ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
Read more
บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ( ครั้งที่ 6 )
บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ( ครั้งที่ 6 )
บัณฑิตวิทยาลัย 
Read more
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.