ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย
Grad News
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2/2557(ENM600)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2/2557(ENM600)
Read more
ข้อมูลการจัดทำ KPI รอบที่1 (ส.ค.57-ม.ค.58)
ข้อมูลการจัดทำ KPI รอบที่1 (ส.ค.57-ม.ค.58)
                                        ข้อมูลการจัดทำ KPI รอบที่1 (ส.ค.57-ม.ค.
                         
Read more
กรอบระยะเวลาการรายงานผล มคอ. 3-7 ประจำปีการศึกษา 2557
กรอบระยะเวลาการรายงานผล มคอ. 3-7 ประจำปีการศึกษา 2557
กรอบระยะเวลาการรายงานผล มคอ. 3-7 ประจำปีการศึกษา 2557
กรอบระยะเวลาการรายงานผล มคอ. 3-7 ประจำปีการศึกษา 2557
Read more
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
News
ประกาศการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2557
ประกาศการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2557
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีประกาศการให้ทุนการศึกษาแ
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปก
Read more
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แก่นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญ
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโ
Read more
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.