ประเภททุน&แบบฟอร์ม

ประกาศทุนบัณฑิตวิทยาลัย

การรับสมัครทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักถึงความสำคัญด้านการทำวิจัย และงานวิชาการ จึงจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนอุดหนุนประเภทต่างๆ ให้กับคณาจารย์ นิสิต และบุคลากร เพื่อให้มีโอกาสผลิตผลงานวิจัย งานวิชาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ต่อองค์กร และต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยได้กำหนด แนวทางการสนับสนุนทุนอุดหนุนจากงบประมาณเงินรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัย ไว้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

สำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / รายละเอียด

สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้

สำหรับบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยหรือร่วมสอนในหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

 •   รหัส GRAD A-1-66
  ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยหรือร่วมสอนในหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย


  ยื่นแบบฟอร์มผ่านระบบ e-Grants


  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / รายละเอียด
 •   รหัส GRAD A-2-66
  ทุนสนับสนุนการศึกษาบุคลากรสายปฏิบัติการ


  ยื่นแบบฟอร์มผ่านระบบ e-Grants


  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / รายละเอียด
 •   รหัส GRAD A-3-66
  ทุนพัฒนาบุคลากรการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยหรือร่วมสอนในหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย


  ยื่นแบบฟอร์มผ่านระบบ e-Grants


  แบบฟอร์มก่อนเดินทาง
   
  แบบฟอร์มหลังเดินทาง
 •   รหัส GRAD A-4-66
  ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย


  ยื่นแบบฟอร์มผ่านระบบ e-Grants


  แบบฟอร์มก่อนเดินทาง
   
  แบบฟอร์มหลังเดินทาง