ประเภททุน-แบบฟอร์ม

ประกาศทุนบัณฑิตวิทยาลัย
 

การรับสมัครทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักถึงความสำคัญด้านการทำวิจัย และงานวิชาการ จึงจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนอุดหนุนประเภทต่างๆ ให้กับคณาจารย์ นิสิต และบุคลากร เพื่อให้มีโอกาสผลิตผลงานวิจัย งานวิชาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ต่อองค์กร และต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยได้กำหนด แนวทางการสนับสนุนทุนอุดหนุนจากงบประมาณเงินรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัย ไว้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้


 

สำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

 

สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้

สำหรับบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยหรือร่วมสอนในหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

 •   รหัส GRAD A-1-62
  ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย หรือร่วมสอนในหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
  ยื่นแบบฟอร์มผ่านระบบ e-Grants
 •  รหัส GRAD A-2-62
  ทุนสนับสนุนการศึกษาบุคลากรสายปฏิบัติการ
  ยื่นแบบฟอร์มผ่านระบบ e-Grants
 •  รหัส GRAD A-3-62
  ทุนพัฒนาบุคลากรการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยหรือร่วมสอนในหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
  ยื่นแบบฟอร์มผ่านระบบ e-Grants
 •   รหัส GRAD A-4-62
  ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
  ยื่นแบบฟอร์มผ่านระบบ e-Grants