ปฏิทินบัณฑิตวิทยาลัย
20
ส.ค.

ปิดปรับปรุงระบบ i-Thesis

ปิดปรับปรุงระบบ i-Thesis
08
ส.ค.

กำหนดการลงทะเบียน / ชำระค่าธรร...

กำหนดการลงทะเบียน / ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และ การชำระค่ารักษาสภาพนิสิต สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

[17.07.66]การอบรมคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ( มศว องครัก...

การอบรมคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะกายภาพบำบัด มศว องครักษ์ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

[04.02.66] บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัย...

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ กลีบบัว  เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล THAILAND NEW GEN INV...

[11.01.66]การประชุมชี้แจงนโยบาย NO GIFT POLICY

การประชุมชี้แจงนโยบาย NO GIFT POLICY ผ่านระบบ ZOOM Meeting Online เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566

เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย

Image

เกี่ยวกับ บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มศว. จัดการศึกษาครอบคลุมศาสตร์หลายแขนงในระดับบัณฑิตศึกษาประกอบไปด้วยสาขาวิชาที่มีมิติ หลากหลายเช่น ดุริยางคศิลป์ สรีรวิทยาทางการกีฬา สาขาวิชาที่คงความดั้งเดิม เช่น ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี เช่น วิศวกรรมศาสตร์ อณูชีวโมเลกุล โดยรวมแล้วบัณฑิตวิทยาลัยควบคุม ดูแล หลักสูตรระดับปริญญาเอก 26 หลักสูตร ปริญญาโท 71 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศณียบัตร 9 หลักสูตร เพื่อตอบสนองเป้าหมายการศึกษาของนิสิตผู้สนใจศึกษาต่อในระดับสูง มองหาองค์ความรู้ ศาสตร์แห่งศิลป์ หรือวิทยาการที่ล้ำหน้า ภายใต้สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่มีนิสิตมากกว่า 5,000 คน