ปฏิทินบัณฑิตวิทยาลัย
19
ส.ค.

ช่วงเวลาการเพิ่ม – ลดรายวิชา /...

ช่วงเวลาการเพิ่ม – ลดรายวิชา /ช ำระค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย รอบที่ 2 ( ป.บัณฑิต รหัส 62../ ปโท รหัส 61-62../ ป.เอก รหัส 60-62../ ป.โทต่อเอก รหัส 60-62.. ) ที่มีรายวิชา
15
ส.ค.

กำหนดการรับบัตรประจำตัวนิสิตให...

กำหนดการรับบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
13
ส.ค.

ช่วงเวลาการลงทะเบียนรักษาสภาพน...

ช่วงเวลาการลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอ...

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 70 ปี และวัน ศ.ดร.สาโรช บัวศรี วันที่ 16 กัน...

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาการศึก...

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล วันที่ 7 กันยายน 2562 ณ ห้...

บัณฑิตวิทยาลัย เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีกา...

บัณฑิตวิทยาลัย เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 3 กันยายน 2562

เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย

Image

เกี่ยวกับ บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มศว. จัดการศึกษาครอบคลุมศาสตร์หลายแขนงในระดับบัณฑิตศึกษาประกอบไปด้วยสาขาวิชาที่มีมิติ หลากหลายเช่น ดุริยางคศิลป์ สรีรวิทยาทางการกีฬา สาขาวิชาที่คงความดั้งเดิม เช่น ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี เช่น วิศวกรรมศาสตร์ อณูชีวโมเลกุล โดยรวมแล้วบัณฑิตวิทยาลัยควบคุม ดูแล หลักสูตรระดับปริญญาเอก 26 หลักสูตร ปริญญาโท 71 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศณียบัตร 9 หลักสูตร เพื่อตอบสนองเป้าหมายการศึกษาของนิสิตผู้สนใจศึกษาต่อในระดับสูง มองหาองค์ความรู้ ศาสตร์แห่งศิลป์ หรือวิทยาการที่ล้ำหน้า ภายใต้สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่มีนิสิตมากกว่า 5,000 คน