ปฏิทินบัณฑิตวิทยาลัย
06
พ.ค.

วันสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึก...

วันสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
30
พ.ค.

วันสุดท้ายของการรับสมัครโครงกา...

วันสุดท้ายของการรับสมัครโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา Graduated English I&II ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ช่วงเวลารับสมัคร : 1 - 30 พฤษภาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ผ...

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " Emotional Capital in Education and New Tre...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " Emotional Capital in Education and New Trends in Educational Research " วันที่ 6 - 8 พฤษ...

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานวันครบรอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 70 ปี

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานวันครบรอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 70 ปี วันที่ 30 เมษายน 2562

เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย

Image

เกี่ยวกับ บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มศว. จัดการศึกษาครอบคลุมศาสตร์หลายแขนงในระดับบัณฑิตศึกษาประกอบไปด้วยสาขาวิชาที่มีมิติ หลากหลายเช่น ดุริยางคศิลป์ สรีรวิทยาทางการกีฬา สาขาวิชาที่คงความดั้งเดิม เช่น ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี เช่น วิศวกรรมศาสตร์ อณูชีวโมเลกุล โดยรวมแล้วบัณฑิตวิทยาลัยควบคุม ดูแล หลักสูตรระดับปริญญาเอก 26 หลักสูตร ปริญญาโท 71 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศณียบัตร 9 หลักสูตร เพื่อตอบสนองเป้าหมายการศึกษาของนิสิตผู้สนใจศึกษาต่อในระดับสูง มองหาองค์ความรู้ ศาสตร์แห่งศิลป์ หรือวิทยาการที่ล้ำหน้า ภายใต้สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่มีนิสิตมากกว่า 5,000 คน