ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด Link
บว. 691 แบบยอมรับการตีพิมพ์ปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
บว. 692 แบบยอมรับการตีพิมพ์ปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
บว. 430 แบบขออนุมัติของแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ( ดำเนินการในระบบ supreme )
บว. 430 แบบขออนุมัติของแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ (ดำเนินการในระบบ supreme)
บว. 432 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ในสาขาด้านในสาขาด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
บว. 432 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ในสาขาด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
บว. 432 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ ในสาขาด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
บว. 432 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ ในสาขาด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
บว 100 แบบคำร้องทั่วไป
บว. 410 แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์สารนิพนธ์ (ดำเนินการในระบบ supreme)
บว. 411 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ (ดำเนินการในระบบ supreme)
บว. 411 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงสารนิพนธ์ (ดำเนินการในระบบ supreme)
บว. 412 แบบรายงานผลการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์สารนิพนธ์
บว. 413 แบบขอออกหนังสือรับรองเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
แบบรายงานผลการพิจารณาเค้าโครงค้นคว้าอิสระ ( ใบแทน บว 412 ) สำหรับนิสิตแผน ข แบบวิชาชีพ รหัส 66 เป็นต้นไป
บว 101 แบบฟอร์มการขอขยายเวลาการศึกษา
บว. 200 แบบคำร้องขอพ้นสภาพ/ ลาพักการเรียน
บว. 201 แบบคำร้องขอเพิ่มรายวิชา
บว. 440 แบบฟอร์มตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract)