ประกาศ

ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด Link
ผลสอบคอร์สภาษาอังกฤษผ่านแบบมีเงื่อนไข ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 1/2562
รายชื่อผู้ที่ต้องส่งชั่วโมงการเรียนรู้ด้วยตนเอง 30 ชั่วโมง ระดับปริญญาเอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
รายชื่อผู้ที่ต้องส่งชั่วโมงการเรียนรู้ด้วยตนเอง 30 ชั่วโมง ระดับปริญญาโท ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลสอบโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ (ผ่านแบบมีเงื่อนไข) ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
แนวการปฏิบัติการสอบพิเศษภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป
จดหมายข่าว บัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2560
ผลการพิจารณาบทความ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
ผลการพิจารณาบทความ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ผลการพิจารณาบทความ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
ประกาศห้องเรียนโครงการภาษาต่างประเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ผลสอบแก้ตัว Graduated English I และ II ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลสอบวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน Graduated I และ II 3/2561
ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน Graduate English I & II 2 / 2561
คอร์สภาษาอังกฤษ คอร์สพิเศษ (ระดับปริญญาเอก) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (45 ชั่วโมง)
กำหนดการและรายชื่อผู้สมัครคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 1/2562 กลุ่มที่ 2 ( 30ชั่วโมง )
ประกาศห้องเรียนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา Graduated English I & II ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลสอบโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ( Graduated ENG I & II )
ประกาศกำหนดการสอบภาคปลาย ปีการศึกษา2561
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เกณฑ์การยกเว้นภาษาอังกฤษ สำหรับสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
กำหนดวันสอนโครงการพัฒนาภาษาจีนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
กำหนดวันสอนคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
กำหนดการวันสอนคอร์สภาษาอังกฤษผ่านแบบมีเงื่อนไข ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
กำหนดการเรียนการสอนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด การรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2...
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต จิตวิทยาประยุกต์ (นอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา 1 / 2562
กำหนดการฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562
ประกาศรายชื่อปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2561
รายชื่อนิสิตสำเร็จการศึกษา (เพิ่มเติม) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
แบบฟอร์มรายงานอบรมบัณฑิต