ประกาศ

ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด Link
ผลสอบคอร์สภาษาอังกฤษผ่านแบบมีเงื่อนไข ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2/2563
ผลสอบคอร์สภาษาอังกฤษผ่านแบบมีเงื่อนไข ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 1/2562
รายชื่อผู้ที่ต้องส่งชั่วโมงการเรียนรู้ด้วยตนเอง 30 ชั่วโมง ระดับปริญญาเอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
รายชื่อผู้ที่ต้องส่งชั่วโมงการเรียนรู้ด้วยตนเอง 30 ชั่วโมง ระดับปริญญาโท ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลสอบโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ (ผ่านแบบมีเงื่อนไข) ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
แนวการปฏิบัติการสอบพิเศษภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป
จดหมายข่าว บัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2560
ผลการพิจารณาบทความ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
ผลการพิจารณาบทความ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ผลการพิจารณาบทความ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
ผลการพิจารณาบทความ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ผลการพิจารณาบทความ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
( ประกาศห้องเรียน ) โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา Advance English 2 ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
( ประกาศห้องเรียน ) โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา Advance English 1 ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
( ประกาศผลสอบ ) โครงการ Advance English course 1 & 2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2566
( ประกาศห้องเรียน ) โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา Advance English 1&2 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
( ประกาศห้องเรียน ) โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา Advance English 2 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566
( ประกาศห้องเรียน ) โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา Advance English 1 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566
( ประกาศผลสอบ ) โครงการ Advance English course 1 (Listening & Speaking) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
( ประกาศผลสอบ ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG II ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
( ประกาศผลสอบ ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG I ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
( ประกาศผลสอบ ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG II ภาคต้น ปีการศึกษา 2566
( ประกาศผลสอบ ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG I ภาคต้น ปีการศึกษา 2566
( ประกาศห้องเรียน ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG I ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
( ประกาศห้องเรียน ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG II ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
( ประกาศห้องเรียน ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG II ภาคต้น ปีการศึกษา 2566
( ประกาศห้องเรียน ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG I ภาคต้น ปีการศึกษา 2566
( ประกาศผลสอบ ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG II ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
( ประกาศห้องเรียน ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG II ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
( ประกาศผลสอบ ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG I ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
( ประกาศผลสอบ ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG II ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
( ประกาศห้องเรียน ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG I ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
( ประกาศห้องเรียน ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG II ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
( ประกาศผลสอบ ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG I&II ภาคต้น ปีการศึกษา 2565
( ประกาศผลสอบ ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG I ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
( ประกาศผลสอบ ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG I ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตต่างชาติ
( ประกาศผลสอบ ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG II ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
( ประกาศห้องเรียน ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG I & II ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
( ประกาศผลสอบ ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG I&II ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
( ประกาศห้องเรียน ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG II ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
( ประกาศห้องเรียน ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG I ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
( ประกาศผลสอบ ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG I&II ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
( ประกาศผลสอบ ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG I&II ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
( ประกาศห้องเรียน ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG I & II ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
( ประกาศผลสอบ ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG I ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
( ประกาศผลสอบ ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG II ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
( ประกาศผลสอบ ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG II ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
( ประกาศผลสอบ ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG II ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
( ประกาศผลสอบ ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG I ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
( ประกาศผลสอบ ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG II ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
( ประกาศผลสอบ ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG I ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
( ประกาศผลสอบ ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG II ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
( ประกาศห้องเรียน )โครงการวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน Graduated ENG II ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
( ประกาศห้องเรียน )โครงการวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน Graduated ENG I ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
( ประกาศผลสอบ ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG I & II ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
( ประกาศผลสอบ ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG I & II ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
( ประกาศห้องเรียน ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG I & II ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
( ประกาศผลสอบ ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG I & II ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
( ประกาศห้องเรียน )โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG I & II ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
( ประกาศผลสอบ ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG I & II ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
( ประกาศผลสอบแก้ตัว ) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา Graduated ENG I & II ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
คอร์สภาษาอังกฤษ คอร์สพิเศษ (ระดับปริญญาเอก) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (45 ชั่วโมง)
กำหนดการและรายชื่อผู้สมัครคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 1/2562 กลุ่มที่ 2 ( 30ชั่วโมง )
( ประกาศผลสอบ ) โครงการภาษาอังกฤษ Preparatory Course 1&2 (ระดับปริญญาโท&เอก) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
( ประกาศผลสอบ ) โครงการภาษาอังกฤษ Preparatory Course 1&2 (ระดับปริญญาเอก) ภาคต้น ปีการศึกษา 2565
( ประกาศผลสอบ ) โครงการภาษาอังกฤษ Preparatory Course 1&2 (ระดับปริญญาโท) ภาคต้น ปีการศึกษา 2565
( ประกาศผลสอบ ) โครงการภาษาอังกฤษ Preparatory Course 1&2 (ระดับปริญญาโท) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
( ประกาศผลสอบ ) โครงการภาษาอังกฤษ Preparatory Course 1&2 (ระดับปริญญาโท) ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาล่วงหน้า ปีการศึกษา 2566
ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาล่วงหน้า เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องให้พื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเขตปลอดการใช้กัญชา
ประกาศกำหนดการสอบภาคปลาย ปีการศึกษา2561
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เกณฑ์การยกเว้นภาษาอังกฤษ สำหรับสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
กำหนดวันสอนโครงการพัฒนาภาษาจีนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
กำหนดวันสอนคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
กำหนดการวันสอนคอร์สภาษาอังกฤษผ่านแบบมีเงื่อนไข ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
กำหนดการเรียนการสอนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2563 (ฉบับที่ 3)
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2563 (ฉบับที่ 2)
มาตรการการเงินช่วยเหลือนิสิตบัณฑิตศึกษา มศว ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19
นโยบายและมาตรการการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา มศว จน ถึงสิ้นปี 2563
ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
รายละเอียด การรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2...
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต จิตวิทยาประยุกต์ (นอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา 1 / 2562
กำหนดการฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2567
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2566
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน เดือนเมษายน พ.ศ.2563
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน เดือนมกราคม พ.ศ.2563
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน เดือนตุลาคม พ.ศ.2562
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน เดือนธันวาคม พ.ศ.2562
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562
ประกาศรายชื่อปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2561
รายชื่อนิสิตสำเร็จการศึกษา (เพิ่มเติม) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
แบบฟอร์มรายงานอบรมบัณฑิต