Soft Skills

โครงการ หมวดหมู่ ช่วงเวลา จำนวนชั่วโมง รายชื่อนิสิตที่เข้าร่วม
สรุปรายชื่อนิสิตที่ผ่านกิจกรรม (soft skill) ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567 ระดับปริญญาเอก
สรุปรายชื่อนิสิตที่ผ่านกิจกรรม (soft skill) ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2564 ระดับปริญญาโท
รายชื่อโครงการอบรมผ่านระบบ Coursera ที่สามารถใช้เทียบเป็น Soft Skills
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา Personal soft skills (ทักษะส่วนบุคคล) ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 จำกัด 6 ชั่วโมง
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา Personal soft skills (ทักษะส่วนบุคคล) ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 -
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับดุษฏีบัณฑิตเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ Personal soft skills (ทักษะส่วนบุคคล) Professional soft skills (ทักษะด้านอาชีพ) 38
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยหลัก 5Wh 1 H Personal soft skills (ทักษะส่วนบุคคล) Social soft skills (ทักษะทางสังคม) 16 กุมภาพันธ์ 2561 6
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา Personal soft skills (ทักษะส่วนบุคคล) ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 6
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา Personal soft skills (ทักษะส่วนบุคคล) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 -
โครงการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (soft skill) เพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น Social soft skills (ทักษะทางสังคม) 1 - 5 พฤษภาคม 2561 20
โครงการการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) Professional soft skills (ทักษด้านอาชีพ) 7 สิงหาคม 2561 6
โครงการแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นตอน-ปฏิบัติและความปลอดภัยในการปฏิบัติการ Personal soft skills (ทักษะส่วนบุคคล) 24 สิงหาคม 2561 9
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา Personal soft skills (ทักษะส่วนบุคคล) ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 6
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ: “ทำธุรกิจอย่างไรให้ปัง ไม่มีพังในยุค 4.0” Professional soft skills (ทักษด้านอาชีพ) 15 ธันวาคม 2561 6
โครงการฝึกทักษะภาวะผู้นำด้วยการใช้กระบวนการ Action Learning ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 Personal soft skills (ทักษะส่วนบุคคล) Social soft skills (ทักษะทางสังคม) 18
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พลังคำถาม เปลี่ยนวิธีคิด เพื่อการเรียนรู้และการเติบโต Personal soft skills (ทักษะส่วนบุคคล) Social soft skills (ทักษะทางสังคม)) 12
โครงการสร้าง Youmg Talent for e-Commerce Park Professional soft skills (ทักษะด้านอาชีพ) 10
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา Personal soft skills (ทักษะส่วนบุคคล) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 -
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา Personal soft skills (ทักษะส่วนบุคคล) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 3
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา Personal soft skills (ทักษะส่วนบุคคล) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 -
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา Personal soft skills (ทักษะส่วนบุคคล) ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 6
โครงการ Towards Digital in Future World Professional soft skills (ทักษะด้านอาชีพ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 3
โครงการอบรม " ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล " ทักษะทางด้านสังคม ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 7
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา Personal soft skills (ทักษะส่วนบุคคล) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 6
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา Personal soft skills (ทักษะส่วนบุคคล) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 6
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา Personal soft skills (ทักษะส่วนบุคคล) ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 6