บุคลากร

 

รักษาการแทนหัวหน้า สาขาสาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ

รักษาการแทนหัวหน้า ศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์

สาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ และคณาจารย์บัณฑิต

 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์

 

โครงการภาษาอังกฤษ

 

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

งานบริหารและธุรการ

 

งานคลังและพัสดุ

 

งานบริการการศึกษา

 

งาน i-Thesis