ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ประกาศ

ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด Link
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
Srinakharinwirot University Regulations on Graduate Studies B.E. 2559
2016年 诗纳卡琳威洛大学研究所等级教育规章
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการการนำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาออกนอกมหาวิทยาลัย กรณีงบประมาณขอ
แนวปฏิบัติการส่งผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ ปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ในแต่ละภาคการศึกษา
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาออกนอกมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอขยายเวลาการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
การส่งเกรดปริญญานิพนธ์ตั้งแต่รหัส 60 เป็นต้นไป
แนวปฏิบัติการเรียนการสอนและการสอบระดับบัณฑิตศึกษา ในสถานการณ์ COVID-19
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์เพื่อขอจบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป (ฉบับที่ 2)
แนวทางการลงทะเบียนรายวิชาปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ รหัสกลาง นิสิตรหัส 60 เป็นต้นไป สำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาออกนอกมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติที่ดีจากการบริหารจัดการความรู้ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ อาจารย์ที
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องแนวการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นแบบไม่ประสาทปริญญา
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในวันหยุดราชการ ปี 2563 เพิ่มเติม
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 / 63 เป็นต้นไป
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทุกรหัส
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องการส่งเกรดปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ของนิสิตตั้งแต่รหัส 60 เป็นต้นไป
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันสุดท้ายในปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 (ภาคปลาย) และภาคเรียนท...
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศ ขั้นตอนการอนุมัติเค้าโครงและการส่งเล่มปริญญานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เปลี่ยนแปลง)
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร สำหรับนิสิตชาวไทย ที่เข้าศึกษาตั้...
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ระดับบัณฑิตศ
ประกาศแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เกณฑ์การให้รางวัลการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561