ปริญญานิพนธ์&สารนิพนธ์

สิ่งที่ควรทราบ

ขั้นตอนการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์

โดยแต่ละขั้นตอนนั้นมี คู่มือ/คลิปวิดีโอ/รายการตรวจสอบ/อินโฟกราฟิกส์/ถาม-ตอบ/งานการเงิน/อีเมลติดต่อ ดังนี้

ขั้นตอน คู่มือ

คลิปวิดีโอ
(vdo clip)

รายการตรวจสอบ (checklist) อินโฟกราฟิกส์
(infographic)
ถาม-ตอบ
(Q&A)
เอกสารสำหรับการเงิน อีเมล
1. การลงทะเบียน รายวิชา ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ และการดำเนินการ บว ในระบบ SUPREME - - - gradacademic@g.swu.ac.th
2. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ (บว 410) - gradacademic02@g.swu.ac.th
3. การจัดทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ในระบบ iThesis - -

- i-thesis@g.swu.ac.th
4. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ (บว 411) - gradacademic02@g.swu.ac.th
5. รายงานผลการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ (บว 412 )

gradacademic02@g.swu.ac.th
6.หนังสือรับรองเชิญผู้เชี่ยญชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ (บว 413) (ถ้ามี) - - - - - gradacademic01@g.swu.ac.th
7.หนังสือรับรองขออนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (บว 414) (ถ้ามี) - - - - - gradacademic01@g.swu.ac.th
8. การยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ - - - - ethics@g.swu.ac.th
9. ยื่นแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสอบปากเปล่า
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (บว 430 )
- gradacademic02@g.swu.ac.th
10. รายงานผลการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ ( บว 432 ) gradacademic@g.swu.ac.th
11. เอกสารบทความวิจัยเพื่อขออนุมัติจบการศึกษา ( บว 691 ปริญญาเอก,
บว 692 ปริญญาโท )
- - gradacademic@g.swu.ac.th