หลักสูตรปริญญาโท

ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด Link
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ ( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 )
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์การศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2559)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร หลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 )
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 )
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง 2559)
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2561 )
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (ปรับปรุง 2562)
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาาขาวิชากายภาพบำบัด
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการจัดการสาธารณะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 )
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบธุรกิจ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าสร้างสรรค์
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประเมิน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษศาสตร์สาธารณะ