ข้อบังคับ-แนวปฏิบัติ-ประกาศ

ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด Link
การกำหนดภาษา (เพิ่มเติม) เพื่อใช้สอบสมิทธิภาพทางภาษา (Language Proficiency) ระดับปริญญาโท
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์เพื่อขอจบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป (ฉบับที่ 2)
แนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ทุกรหัส ในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา
แนวทางการดำเนินการกิจกรรมเสริมทักษะ (Soft Skills) สำหรับนิสิตปริญญาเอก รหัส 60 เป็นต้นไป
แนวทางการลงทะเบียนรายวิชาปริญญานิพนธ์ / สารินพนธ์ รหัสกลาง นิสิตรหัส 60 เป็นต้นไป สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์ควบคุมปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย การยกเลิกใบรับรองติดรูปสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา และรูปแบบใหม่สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย การกำหนดภาษา (เพิ่มเติม) เพื่อใช้สอบสมิทธิภาพทางภาษา (Language Proficiency) ระดับปริญญาโท
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร สำหรับนิสิตชาวไทย ที่เข้าศึกษาตั้...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เปลี่ยนแปลง)
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามมติคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กรณีที่นิสิตเป็นผู้มายื่นคำร้องด้วยตนเอง)
ประกาศ ขั้นตอนการอนุมัติเค้าโครงและการส่งเล่มปริญญานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์
ประกาศ i-Thesis
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการดำเนินการกิจกรรมเสริมทักษะ (soft skill) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก รหัส 60 เป็นต้นไป
ประกาศ จรรยาบรรณนิสิต
ประกาศ เหตุผลอันควร
ประกาศเปลี่ยนแปลงทรานสคิป
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์.สารนิพนธ์เพื่อขอจบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป (ฉบับที...