ข้อบังคับ&แนวปฏิบัติ&ประกาศ

ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด Link
แนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ทุกรหัส ในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา
แนวทางการดำเนินการกิจกรรมเสริมทักษะ (Soft Skills) สำหรับนิสิตปริญญาเอก รหัส 60 เป็นต้นไป
แนวทางการลงทะเบียนรายวิชาปริญญานิพนธ์ / สารินพนธ์ รหัสกลาง นิสิตรหัส 60 เป็นต้นไป สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์ควบคุมปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์เพื่อขอจบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป (ฉบับที่ 2)
แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอขยายเวลาการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
แนวปฏิบัติการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
แนวปฏิบัติในการผ่อนผัน-ชำระค่าธรรมเนียมล่าช้าของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
แนวปฏิบัติการรายงานความก้าวหน้าการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาออกนอกมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามมติคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กรณีที่นิสิตเป็นผู้มายื่นคำร้องด้วยตนเอง)
แนวปฏิบัติการส่งผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ ปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ในแต่ละภาคการศึกษา
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการสอบระดับบัณฑิตศึกษา ในสถานการณ์ COVID-19
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
2016年 诗纳卡琳威洛大学研究所等级教育规章
Srinakharinwirot University Regulations on Graduate Studies B.E. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรควบมากกว่าหนึ่งปริญญา พ.ศ. 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยระบบคลังหน่วยกิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียน พ.ศ. 2566
คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563
คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564
คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
คู่มือการใช้ระบบ SUPREME2019 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ขั้นตอนการเข้าใช้งานการพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบออนไลน์ E-Receipt
คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร สำหรับนิสิตชาวไทย ที่เข้าศึกษาตั้...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เปลี่ยนแปลง)
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
ประกาศ ขั้นตอนการอนุมัติเค้าโครงและการส่งเล่มปริญญานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์
ประกาศ i-Thesis
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการดำเนินการกิจกรรมเสริมทักษะ (soft skill) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก รหัส 60 เป็นต้นไป
ประกาศ จรรยาบรรณนิสิต
ประกาศ เหตุผลอันควร
ประกาศเปลี่ยนแปลงทรานสคิป
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์.สารนิพนธ์เพื่อขอจบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป (ฉบับที...
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
การกำหนดภาษา (เพิ่มเติม) เพื่อใช้สอบสมิทธิภาพทางภาษา (Language Proficiency) ระดับปริญญาโท
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องแนวการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นแบบไม่ประสาทปริญญา
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามมติคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กรณีที่นิสิตเป็นผู้มายื่นคำร้องด้วย...
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทุกรหัส
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ยกเลิกการลงทะเบียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบพิเศษภาษาอังกฤษครั้งที่ 3 เป็นต้นไป
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันสุดท้ายในปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 (ภาคปลาย) และภาคเรียนท...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำหนดวันสุดท้ายของการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในวันหยุดราชการ ปี 2563 เพิ่มเติม
แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 / 63 เป็นต้นไป
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 และ 3 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
แนวทางการส่งเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ เพื่อจัดทำรูปเล่ม และขอเอกสารในการสำเร็จ การศึกษา ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ปร...
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง สมรรถนะทางภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย การยกเลิกใบรับรองติดรูปสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา และรูปแบบใหม่สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย การกำหนดภาษา (เพิ่มเติม) เพื่อใช้สอบสมิทธิภาพทางภาษา (Language Proficiency) ระดับปริญญาโท
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิทินการรับ - ส่งเอกสาร คำร้องต่างๆที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการบริการการศึกษา เพิ่มเติม
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ยกเลิกการสอบสมิทธิภาพทางภาษาในปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และใช้วิธีกา...
ประกาศปรับลดเอกสารการดำเนินการเรื่องต่างๆ เริ่มใช้ ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การประเมินสมิทธิภาพทางภาษา ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับข้อบังคับฯ พ.ศ. 2566