กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

บัณฑิตวิทยาลัย สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มอบเงินรางวัลการบริหารหลักสูตรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบเงินรางวัลการบริหารหลักสูตรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบเงินรางวัลการบริหารหลักสูตรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 โดยหลักสูตรที่ได้รับรางวัลมีชื่อดังนี้ ระดับปริญญาโท : หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาเอก : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา วิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ คณะพลศึกษา

อ่านต่อ
โครงการอบรมการใช้โปรแกรม i-Thesis

โครงการอบรมการใช้โปรแกรม i-Thesis

อ่านต่อ
โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์

โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์

อ่านต่อ