Scholarships and Forms

ประกาศทุนบัณฑิตวิทยาลัย
 

การรับสมัครทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักถึงความสำคัญด้านการทำวิจัย และงานวิชาการ จึงจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนอุดหนุนประเภทต่างๆ ให้กับคณาจารย์ นิสิต และบุคลากร เพื่อให้มีโอกาสผลิตผลงานวิจัย งานวิชาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ต่อองค์กร และต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยได้กำหนด แนวทางการสนับสนุนทุนอุดหนุนจากงบประมาณเงินรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัย ไว้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้


 

สำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

 •   รหัส GRAD T-1-62
  ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
  ยื่นแบบฟอร์มผ่านระบบ e-Grants
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / รายละเอียด
 •  รหัส GRAD T-2-62
  ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย
  ยื่นแบบฟอร์มผ่านระบบ e-Grants
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / รายละเอียด
 •  รหัส GRAD T-3-62
  ทุนเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
  ยื่นแบบฟอร์มผ่านระบบ e-Grants
  แบบฟอร์มก่อนเดินทาง
   

  แบบฟอร์มหลังเดินทาง
 •   รหัส GRAD T-4-62
  เงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมทางวิชาการของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  ยื่นแบบฟอร์มผ่านระบบ e-Grants
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / รายละเอียด

สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้

 •   รหัส GRAD S-1-62
  ทุนการศึกษาสนับสนุนการทำปริญญานิพนธ์สารนิพนธ์
  ยื่นแบบฟอร์มผ่านระบบ e-Grants
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / รายละเอียด
 •  รหัส GRAD S-2-62
  ทุนการศึกษาสนับสนุนการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
  ยื่นแบบฟอร์มผ่านระบบ e-Grants
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / รายละเอียด
 •  รหัส GRAD S-3-62
  ทุนการศึกษาสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษา 
  ยื่นแบบฟอร์มผ่านระบบ e-Grants
  แบบฟอร์มก่อนเดินทาง
   

  แบบฟอร์มหลังเดินทาง
 •   รหัส GRAD S-4-62
  ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ (Postgraduate Student Exchange)
  ยื่นแบบฟอร์มผ่านระบบ e-Grants
  แบบฟอร์มก่อนเดินทาง
   

  แบบฟอร์มหลังเดินทาง
   

  เอกสารประกอบการเบิก
 •   รหัส GRAD S-5-62
  เงินสนับสนุนค่าตอบแทนนิสิตช่วยปฏิบัติงาน (Teaching Assistant; TA/Research Assistant; RA)
  ยื่นแบบฟอร์มผ่านระบบ e-Grants
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / รายละเอียด
 •   รหัส GRAD S-6-62
  ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา

สำหรับบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยหรือร่วมสอนในหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

 •   รหัส GRAD A-1-62
  ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย หรือร่วมสอนในหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
  ยื่นแบบฟอร์มผ่านระบบ e-Grants
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / รายละเอียด
 •  รหัส GRAD A-2-62
  ทุนสนับสนุนการศึกษาบุคลากรสายปฏิบัติการ
  ยื่นแบบฟอร์มผ่านระบบ e-Grants
  แบบฟอร์มก่อนเดินทาง
   

  แบบฟอร์มหลังเดินทาง
 •  รหัส GRAD A-3-62
  ทุนพัฒนาบุคลากรการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยหรือร่วมสอนในหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
  ยื่นแบบฟอร์มผ่านระบบ e-Grants
  แบบฟอร์มก่อนเดินทาง
   

  แบบฟอร์มหลังเดินทาง
 •   รหัส GRAD A-4-62
  ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
  ยื่นแบบฟอร์มผ่านระบบ e-Grants
  แบบฟอร์มก่อนเดินทาง
   

  แบบฟอร์มหลังเดินทาง