นิสิตปัจจุบัน

คู่มือการทำปริญญานิพนธ์

แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง ไฟล์ (ดาวน์โหลด)
คำนำ
สารบัญ
หน้าอนุมัติ (ฉบับใหม่)
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา และชื่อปริญญาในระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
ภาคผนวก ข แบบฟอร์มและตัวอย่างหน้าปก เค้าโครงปริญญานิพนธ์
ภาคผนวก ค ตัวอย่างการพิมพ์องค์ประกอบปริญญานิพนธ์ในระดับดุษฎีบัณฑิต
ภาคผนวก ง ตัวอย่างการพิมพ์องค์ประกอบปริญญานิพนธ์ในระดับมหาบัณฑิต
ภาคผนวก จ ตัวอย่างการพิมพ์องค์ประกอบปริญญานิพนธ์ที่นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
ภาคผนวก ฉ ตัวอย่างการพิมพ์องค์ประกอบสารนิพนธ์
ภาคผนวก ช ตัวอย่างการพิมพ์ตารางแสดงผลข้อมูลทางสถิติของการวิจัย
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.