ประชาสัมพันธ์
Information

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ( ครั้งที่ 6 )
บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ( ครั้งที่ 6 )


บัณฑิตวิทยาลัย 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ในหัวข้อการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ( ครั้งที่ 6 )
ในวันศุกร์ที่  18 พฤศจิกายน  2559  
เวลา 09.00 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย


บัณฑิตวิทยาลัย 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ในหัวข้อการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ( ครั้งที่ 6 )
ในวันศุกร์ที่  18 พฤศจิกายน  2559  
เวลา 09.00 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

Share
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด
Latest Information
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.