ข้อบังคับ-แนวปฏิบัติ-ประกาศ

ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด Link
แนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ทุกรหัส ในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา
แนวทางการดำเนินการกิจกรรมเสริมทักษะ (Soft Skills) สำหรับนิสิตปริญญาเอก รหัส 60 เป็นต้นไป
แนวทางการลงทะเบียนรายวิชาปริญญานิพนธ์ / สารินพนธ์ รหัสกลาง นิสิตรหัส 60 เป็นต้นไป สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์ควบคุมปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์เพื่อขอจบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป (ฉบับที่ 2)
แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอขยายเวลาการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
แนวปฏิบัติการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
แนวปฏิบัติในการผ่อนผัน-ชำระค่าธรรมเนียมล่าช้าของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
แนวปฏิบัติการรายงานความก้าวหน้าการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาออกนอกมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามมติคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กรณีที่นิสิตเป็นผู้มายื่นคำร้องด้วยตนเอง)
แนวปฏิบัติการส่งผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ ปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ในแต่ละภาคการศึกษา
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการสอบระดับบัณฑิตศึกษา ในสถานการณ์ COVID-19
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย การยกเลิกใบรับรองติดรูปสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา และรูปแบบใหม่สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย การกำหนดภาษา (เพิ่มเติม) เพื่อใช้สอบสมิทธิภาพทางภาษา (Language Proficiency) ระดับปริญญาโท
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร สำหรับนิสิตชาวไทย ที่เข้าศึกษาตั้...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เปลี่ยนแปลง)
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
ประกาศ ขั้นตอนการอนุมัติเค้าโครงและการส่งเล่มปริญญานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์
ประกาศ i-Thesis
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการดำเนินการกิจกรรมเสริมทักษะ (soft skill) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก รหัส 60 เป็นต้นไป
ประกาศ จรรยาบรรณนิสิต
ประกาศ เหตุผลอันควร
ประกาศเปลี่ยนแปลงทรานสคิป
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์.สารนิพนธ์เพื่อขอจบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป (ฉบับที...
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องการสอบสมิทธิภาพทางภาษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
การกำหนดภาษา (เพิ่มเติม) เพื่อใช้สอบสมิทธิภาพทางภาษา (Language Proficiency) ระดับปริญญาโท
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องแนวการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นแบบไม่ประสาทปริญญา
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามมติคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กรณีที่นิสิตเป็นผู้มายื่นคำร้องด้วย...
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทุกรหัส
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ยกเลิกการลงทะเบียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบพิเศษภาษาอังกฤษครั้งที่ 3 เป็นต้นไป
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
การชี้แจงการลงทะเบียนรายวิชาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์นิสิตรหัส 60เป็นต้นไป ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562