ข่าวประชาสัมพันธ์

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ ที่ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 27 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ 
ที่ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

Share this Post: