ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงแสดงความยินดีกับ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล

เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Share this Post: