ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา มศว จน ถึงสิ้นปี 2563

มาตราการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา มศว จนถึง สิ้นปี 2563

: อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสุดท้ายในปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562

: อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

แนวปฏิทินและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขยายเวลาการศึกษาของ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกรหัส

ช่วงเวลาที่มีผลกระทบอัเนื่องมาจากการระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

: อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

Share this Post: