กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล

วันที่ 7 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร กานดา ณ ถลาง
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มศว ประสานมิตร

Share this Post: