กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มศว เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาอาชีวเวชศาสตร์

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย
ร่วมแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มศว
เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีมติเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการเป็น
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล

Share this Post: