โปรแกรม iThesis

ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด Link
Download file & Re-generate template
การส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์
คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย
การใช้งานระบบของอาจารย์ที่ปรึกษา
คู่มือและตัวอย่าง การทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์บนระบบ iThesis มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การใช้งาน Add-in เบื้องต้น
วิธีการใช้งาน iThesis Style
คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม END NOTE
การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง
การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
แนะนำโปรแกรมการบริหารจัดการปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (iThesis)
คำถามที่พบบ่อย FAQ เกี่ยวกับการใช้ระบบบริหารจัดการปริญญานิพนธ์-สารนิพนธ์ (i-Thesis) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การดาวน์โหลดและการติดตั้ง Add-in
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม iThesis Add In
คู่มือสำหรับนิสิต / นักศึกษา
คู่มือสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
คู่มือการใช้โปรแกรม Turnitin
Introduction to iThesis for International Students
การใช้งานเว็บพอร์ทัลในขั้นตอนการทำโครงร่างวิทยานิพนธ์