ผู้บริหาร

ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล

รศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล

รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
Dr.Sujitta Srisung

ผศ.ดร.สุจิตรา ศรีสังข์

รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล

รศ.ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล

รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์

ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์

รักษาการรองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ