Opening courses

Document Name Download Link
แบบฟอร์ม TQF ปี 2559 ( new! )
แผนผังขั้นตอนการเปิดหลักสูตร
แบบฟอร์มเสนอคณะกรรมการแผนแม่บท
คู่มือการบริหารหลักสูตร
ตารางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร
การเขียนประวัติและผลงานอาจารย์
แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตรใหม่
แบบเสนอขออนุมัติโครงการเปิดสอน
แบบฟอร์มบทสรุปผู้บริหาร
การเปิดหลักสูตรใหม่
แบบฟอร์มเสนอหลักสูตรระยะสั้น