ขั้นตอนการเปิดหลักสูตร

ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด Link
แบบฟอร์ม มคอ 2 (ปรับปรุง ตุลาคม 2564)
แผนผังขั้นตอนการเปิดหลักสูตร
คู่มือการบริหารหลักสูตร
แบบฟอร์มเสนอคณะกรรมการแผนแม่บท
การเปิดหลักสูตรใหม่ ( ตัวอย่างการประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัว )
แบบเสนอขออนุมัติโครงการเปิดสอน
การเขียนประวัติและผลงานอาจารย์
งบประมาณและการประมาณการค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร
ตารางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร
แบบฟอร์มบทสรุปผู้บริหาร
แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตรใหม่
แบบฟอร์มเสนอหลักสูตรระยะสั้น
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร สำหรับนิสิตชาวไทย ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561