About Us

 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เกี่ยวกับ บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มศว. จัดการศึกษาครอบคลุมศาสตร์หลายแขนงในระดับบัณฑิตศึกษาประกอบไปด้วยสาขาวิชาที่มีมิติ หลากหลายเช่น ดุริยางคศิลป์ สรีรวิทยาทางการกีฬา สาขาวิชาที่คงความดั้งเดิม เช่น ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี เช่น วิศวกรรมศาสตร์ อณูชีวโมเลกุล โดยรวมแล้วบัณฑิตวิทยาลัยควบคุม ดูแล หลักสูตรระดับปริญญาเอก 26 หลักสูตร ปริญญาโท 71 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศณียบัตร 9 หลักสูตร เพื่อตอบสนองเป้าหมายการศึกษาของนิสิตผู้สนใจศึกษาต่อในระดับสูง มองหาองค์ความรู้ ศาสตร์แห่งศิลป์ หรือวิทยาการที่ล้ำหน้า ภายใต้สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่มีนิสิตมากกว่า 5,000 คน

บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมให้บริการด้านข้อมูล หลักสูตร สาขาวิชา กับนิสิตและผู้สนใจศึกษาต่อ ยินดีให้คำแนะนำวางแผน การศึกษา และสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาหรือมหาวิทยาลัย นิสิตปัจจุบันสามารถติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัยเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ตลอดช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียน รายงานตัว ลงทะเบียน ขอทุนวิจัยต่างๆ หรือการจบการศึกษา และสามารถใช้บริการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ด้วย

บัณฑิตวิทยาลัยพึงให้บริการการศึกษาในระดับ สากล ด้วยการยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับชาติและนานาชาติ และพร้อมเสมอที่จะปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองกับสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ไทยในศตวรรษที่ 21 บัณฑิตวิทยาลัยประเมินคุณภาพของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตามเป้าหมายทาง ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเปิด รับข่าวสารที่มีความสำคัญและความคิดเห็นจากนิสิตบัณฑิตศึกษา

ความสำเร็จของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผลจากความ ร่วมมือหลายด้าน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและทีมผู้บริหารทำงานร่วมกับ คณะ สถาบัน สำนักวิชา และหลักสูตรต่างๆ เพื่อดำเนินการ ตามกลยุทธ์และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประจำบัณฑิตศึกษาซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะต่างๆ คอยกำกับดูแลและปรับปรุงคุณภาพของการจัดการ ศึกษา และยังมีคณะกรรมการประกันคุณภาพทำการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอตาม มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประกันคุณภาพการศึกษา

ปรัชญา

“ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สร้างองค์ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญา เพื่อพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีดุลยภาพ ”

วิสัยทัศน์

“ บัณฑิตวิทยาลัยเป็นองค์กรที่ประสาน ส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยให้มีคุณภาพ คุณธรรม ตามมาตรฐาน ระดับชาติ นานาชาติ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ”

พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย

“ ส่งเสริมและกำกับดูแลการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมในการสืบสาน และสร้างเสริมภูมิปัญญาให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยึดหลักคุณธรรมจรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล ”

นโยบายบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555-2559 ภายใต้การบริหารงานของ รศ.ดร.สมชาย สันติวิวัฒนกุล

งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นให้ทุกคณะ สถาบัน สำนัก พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยเน้นหลักสูตรนานาชาติ (International Program, Joint Program, Dual Program), หลักสูตรบูรณาการต่างสาขาวิชาที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และสนับสนุนให้เรียนรู้ตลอดชีวิต, หลักสูตรระดับปริญญาเอกแบบเน้นวิจัย และปริญญาโทแผน ก.
How do I become an author?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
Helpful Resources for Authors
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Explicabo, placeat, architecto rem dolorem dignissimos repellat veritatis in et eos doloribus magnam aliquam ipsa alias assumenda officiis quasi sapiente suscipit veniam odio voluptatum. Enim at asperiores quod velit minima officia accusamus cumque eligendi consequuntur fuga? Maiores, quasi, voluptates, exercitationem fuga voluptatibus a repudiandae expedita omnis molestiae alias repellat perferendis dolores dolor.
How much money can I make?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Possimus, fugiat iste nisi tempore nesciunt nemo fuga? Nesciunt, delectus laboriosam nisi repudiandae nam fuga saepe animi recusandae. Asperiores, provident, esse, doloremque, adipisci eaque alias dolore molestias assumenda quasi saepe nisi ab illo ex nesciunt nobis laboriosam iusto quia nulla ad voluptatibus iste beatae voluptas corrupti facilis accusamus recusandae sequi debitis reprehenderit quibusdam. Facilis eligendi a exercitationem nisi et placeat excepturi velit!
How do I become an author?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda, dolorum, vero ipsum molestiae minima odio quo voluptate illum excepturi quam cum voluptates doloribus quae nisi tempore necessitatibus dolores ducimus enim libero eaque explicabo suscipit animi at quaerat aliquid ex expedita perspiciatis? Saepe, aperiam, nam unde quas beatae vero vitae nulla.
Helpful Resources for Authors
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Explicabo, placeat, architecto rem dolorem dignissimos repellat veritatis in et eos doloribus magnam aliquam ipsa alias assumenda officiis quasi sapiente suscipit veniam odio voluptatum. Enim at asperiores quod velit minima officia accusamus cumque eligendi consequuntur fuga? Maiores, quasi, voluptates, exercitationem fuga voluptatibus a repudiandae expedita omnis molestiae alias repellat perferendis dolores dolor.
How much money can I make?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Possimus, fugiat iste nisi tempore nesciunt nemo fuga? Nesciunt, delectus laboriosam nisi repudiandae nam fuga saepe animi recusandae. Asperiores, provident, esse, doloremque, adipisci eaque alias dolore molestias assumenda quasi saepe nisi ab illo ex nesciunt nobis laboriosam iusto quia nulla ad voluptatibus iste beatae voluptas corrupti facilis accusamus recusandae sequi debitis reprehenderit quibusdam. Facilis eligendi a exercitationem nisi et placeat excepturi velit!