Scholarships and Forms

ประกาศทุนบัณฑิตวิทยาลัย

การรับสมัครทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักถึงความสำคัญด้านการทำวิจัย และงานวิชาการ จึงจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนอุดหนุนประเภทต่างๆ ให้กับคณาจารย์ นิสิต และบุคลากร เพื่อให้มีโอกาสผลิตผลงานวิจัย งานวิชาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ต่อองค์กร และต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยได้กำหนด แนวทางการสนับสนุนทุนอุดหนุนจากงบประมาณเงินรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัย ไว้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

สำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้

 •   รหัส GRAD T-1-67
  ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์บัณฑิตศึกษา


  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •  รหัส GRAD T-2-67
  ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย


  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •   รหัส GRAD T-3-67
  ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา


  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •   รหัส GRAD T-4-67
  เงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมทางวิชาการของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา


  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •   รหัส GRAD T-5-67
  ทุนอุดหนุนการเข้าฝึกอบรมทางวิชาการในต่างประเทศของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา


  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •   รหัส GRAD T-6-67
  ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ (Page Charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นผลงานร่วมกับนิสิตบัณฑิตศึกษา


  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •   รหัส GRAD T-7-67
  ทุนสนับสนุนค่าตรวจทานภาษาอังกฤษของบทความต้นฉบับ (manuscript) สำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ


  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

สำหรับบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยหรือร่วมสอนในหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

 •   รหัส GRAD A-1-67
  ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยหรือร่วมสอนในหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย


  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •   รหัส GRAD A-2-67
  ทุนสนับสนุนการศึกษาบุคลากรสายปฏิบัติการ


  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •   รหัส GRAD A-3-67
  ทุนพัฒนาบุคลากรการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยหรือร่วมสอนในหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย


  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •   รหัส GRAD A-4-67
  ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย


  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม