About Human Development Center

ศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์

ศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นโครงการบริการวิชาการในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งแต่เดิมเป็นโครงการร่วมระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งถือเป็นโครงการหนึ่งในโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน (บก.7) ที่ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 และดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เดิมศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์ใช้ชื่อว่า “ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์” ซึ่งหลายคนที่ได้ยินชื่อครั้งแรกจะเข้าใจว่าเป็นหน่วยงานที่มุ่งแก้ไขผู้มี ปัญหาทางด้านสุขภาพจิต หากใครเข้าร่วมต้องเป็นคนที่มีปัญหาหรือมีความไม่ปกติ หลายคนไม่กล้าเข้าร่วมหรือมีเจตคติด้านลบ เพราะเข้าใจว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต หรือการเข้าร่วมกลุ่มเป็นการบำบัดจึงทำให้เสียโอกาสในการให้บริการวิชาการใน เชิงรุก นอกจากนี้ ชื่อโครงการที่ยาว ทำให้เกิดการจดจำได้ลำบาก ต่อมาเมื่อศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์ ได้รับการโอนย้ายมาสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามมติที่ประชุมกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 และได้มีการพิจารณาถึงแนวทางการดำเนินงานต่อไปเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลมากขึ้น จึงได้มีแนวคิดในการปรับปรุงและทำงานเชิงรุก จึงได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม “โครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์” มาเป็น “ศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์” ดังในปัจจุบัน ปัจจุบัน “ศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์” ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ครอบคลุมบุคคลทุกกลุ่มทุกวัย ได้แก่

กลุ่มเยาวชน

ซึ่งจะเป็นกำลังที่สำคัญของชาติต่อไปในอนาคต

กลุ่มผู้ใหญ่

ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้า

กลุ่มผู้สูงอายุ

ซึ่งเป็นขุมคลังแห่งประสบการณ์ที่มีคุณค่าแก่การถ่ายทอดให้คนรุ่นหลัง

บุคคลผู้มีความต้องการพิเศษ

บูรณาการความรู้ด้านการศึกษาและการดูแลเพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม