Policies & Regulations

Document Name Download Link
การสอบภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา
การลงนามหน้าอนุมัติสารนิพนธ์
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2556
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย กิจการและวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.๒๕๕๙
การรายงานความคืบหน้าการทำปริญญานิพนธ์
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย การยกเลิกใบรับรองติดรูปสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา และรูปแบบใหม่สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
การกำหนดภาษา (เพิ่มเติม) เพื่อใช้สอบสมิทธิภาพทางภาษา (Language Proficiency) ระดับปริญญาโท