Policies&Regulations

Document Name Download Link
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาออกนอกมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติที่ดีจากการบริหารจัดการความรู้ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ อาจารย์ที
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการการนำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาออกนอกมหาวิทยาลัย กรณีงบประมาณขอ
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ระดับบัณฑิตศ
ประกาศแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่