Policies-Regulations

Document Name Download Link
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
แนวปฏิบัติในการทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก มากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาออกนอกมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติที่ดีจากการบริหารจัดการความรู้ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ อาจารย์ที
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมปริญญานิพนธ์ กรณีอาจารย์เกษียณอายุราชการ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการการนำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาออกนอกมหาวิทยาลัย กรณีงบประมาณขอ
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ระดับบัณฑิตศ
ประกาศแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่