News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุน โครงการ 70 ปี 70 ทุน มศวคืนสู่สังคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุน  
โครงการ 70 ปี 70 ทุน มศวคืนสู่สังคม

ตรวจสอบรายชื่อ

นิสิตสามารถลงทะเบียนเพื่อเลือกวัน และเวลาในการเข้ารับการสัมภาษณ์ทุน 

ให้เตรียม Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า มาในวันสัมภาษณ์ด้วย

ได้ทางระบบออนไลน์

สำหรับนิสิตที่มี Buasri ID :

Click ที่นี่เพื่อลงทะเบียนเลือกช่วงเวลาเข้ารับการสัมภาษณ์ทุน

สำหรับนิสิตที่ยังไม่ได้ชำระเงินและไม่มี Buasri ID :

Click ที่นี่เพื่อลงทะเบียนเลือกช่วงเวลาเข้ารับการสัมภาษณ์ทุน

 

*โดยนิสิตสามารถเลือกช่วงเวลาการเข้ารับการสัมภาษณ์ได้เพียง 1 ช่วงเวลาเท่านั้น

หากนิสิตลงทะเบียนเข้าร่วมมากกว่า 1 ช่วงเวลา จะถือว่าเป็นโมฆะ และตัดสิทธิการเข้ารับการสัมภาษณ์ทุน 

 

นิสิตที่ไม่มีชื่อสัมภาษณ์ทุนฯ บัณฑิตวิทยาลัยจะเปิดระบบ istart ให้กรอกข้อมูล

เพื่อนำใบแจ้งหนี้ไปจ่ายเงิน และนำเอกสารรายงานตัว+ ใบเสร็จมายื่นที่บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน18 สค นี้

และบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน 70 ปี ฯ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562

Share this Post: