กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)
รายวิชาสอนให้คณะอื่น
หลักสูตร
ระดับบัณฑิต
หลักสูตร
ระดับมหาบัณฑิต
หลักสูตร
ระดับดุษฎีบัณฑิต
-
-
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์

-
 -
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
-

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ตั้ง : ตึกบัณฑิตวิทยาลัย เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 02-2584119 หรือ 02-6495000 ต่อ 15618,15644,15646,15730,15731 โทรสาร. 02-2600132
E-mail : grad@g.swu.ac.th