วิจัยและทุนResearchs and Funds

ประเภททุน-แบบฟอร์ม
Scholarships and Forms

การรับสมัครทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักถึงความสำคัญด้านการทำวิจัย และงานวิชาการ จึงจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนอุดหนุนประเภทต่างๆ ให้กับคณาจารย์ นิสิต และบุคลากร เพื่อให้มีโอกาสผลิตผลงานวิจัย งานวิชาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ต่อองค์กร และต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยได้กำหนด แนวทางการสนับสนุนทุนอุดหนุนจากงบประมาณเงินรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัย ไว้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1   สำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
 • รหัส GRAD T-1-60    ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ บัณฑิตศึกษา
 • รหัส GRAD T-2-60    ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย
 • รหัส GRAD T-3-60    ทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
 • รหัส GRAD T-4-60    เงินสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

กลุ่มที่ 2   สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้

 • รหัส GRAD S-1-60     ทุนการศึกษาเพื่อทำวิจัย แบบ i-Thesis
 • รหัส GRAD S-2-60     ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์วารสาร
 • รหัส GRAD S-3-60     เงินอุดหนุนการไปเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานของนิสิตบัณฑิตศึกษา
 • รหัส GRAD S-4-60     เงินอุดหนุนนิสิตแลกเปลี่ยน  (Postgraduate Student Exchange)
 • รหัส GRAD S-5-60     เงินตอบแทนนิสิตช่วยสอน (Teaching Assistant; TA)\
 • รหัส GRAD S-6-60     ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต
กลุ่มที่ 3   สำหรับบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยหรือร่วมสอนในหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
 • รหัส GRAD A-1-60    ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย  หรือ  ร่วมสอนในหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
 • รหัส GRAD A-2-60    ทุนโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
 • รหัส GRAD A-3-60    ทุนอุดหนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยหรือร่วมสอนในหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
 • รหัส GRAD A-4-60    เงินอุดหนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

แหล่งทุนภายในประเทศสำหรับคณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก [ Download http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png ]

ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 [ Download ]

Link สืบค้นข้อมูล  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : [ CLICK ]

แบบฟอร์มการใช้ระบบ i-Thesis บัณฑิตวิทยาลัย

 • แบบกรอกข้อมูลการขอใช้ระบบ i-Thesis [ Download http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png ] [ Download ]
 • ข้อกำหนดหลังผ่านการคัดเลือกทุน i-Thesis [ Download ]

แบบฟอร์มสมัครทุนวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย

 • (ก่อนเดินทาง) S-3-60 ฟอร์มขอรับทุนสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา [ Download http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png ]
 • (หลังเดินทาง) S-3-60 ฟอร์มขอเบิกทุนสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา [ Download http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png ]
 • (ก่อนเดินทาง) T-3-60 ฟอร์มขอรับทุนสำหรับคณาจารย์บัณฑิต [ Download http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png ]
 • (หลังเดินทาง) T-3-60 ฟอร์มขอเบิกทุนของคณาจารย์บัณฑิต [ Download http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png ]
 • (ก่อนเดินทาง) S-4-60 ฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนนิสิตแลกเปลี่ยน [ Download http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png ]
 • (หลังเดินทาง) S-4-60 ฟอร์มขอเบิกงินอุดหนุนนิสิตแลกเปลี่ยน [ Download http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png ]
 • A-1-60 ฟอร์มขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย [ Download http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png ]
 • S-1-60 ฟอร์มขอทุนการศึกษาเพื่อทำวิจัย แบบ i-Thesis[ Download http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png ]
 • S-2-60 ฟอร์มขอทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์วารสาร [ Download http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png ]
 • S-5-60 ฟอร์มขอทุนนิสิตช่วยสอน  (TA) [ Download http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png ]
 • S-6-60 ฟอร์มขอทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต [ Download http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png ]
 • T-1-60 ฟอร์มขอทุนอุดนหนุนวิจัยของคณาจารย์บัณฑิต [ Download http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png ]
 • T-2-60 ฟอร์มขอทุนอุดนหนุนวิจัยของคณาจารย์บัณฑิต [ Download http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png ]
 • T-4-60 ฟอร์มขอทุนเงินสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ [ Download http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png ]

 

 

*กรณีขอเบิกทุนต่างๆ ขอให้ทุกท่านแนบหน้าของบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ ไทยพาณิชย์มาด้วยทุกครั้ง

Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.