นิสิตปัจจุบันCurrent Students

ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ประกาศ
Policies and Regulations

ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ประกาศPolicies and Regulations ไฟล์ (ดาวน์โหลด)Download File
การรายงานความคืบหน้าการทำปริญญานิพนธ์
การรายงานความคืบหน้าการทำปริญญานิพนธ์
การลงนามหน้าอนุุมัติสารนิพนธ์
การลงนามหน้าอนุุมัติสารนิพนธ์
การสอบภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา
การสอบภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบังคับและกระบวนการดำเนินการต่างๆ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
ข้อบังคับและกระบวนการดำเนินการต่างๆ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประกาศ หลักเกณฑ์การขอขยายเวลาของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศ หลักเกณฑ์การขอขยายเวลาของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศยกเลิกการลงทะเบียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์และปริญญานิพนธ์
ประกาศยกเลิกการลงทะเบียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์และปริญญานิพนธ์
ประกาศยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเกี่ยวกับการเรียนรายวิชาพื้นฐานสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ประกาศยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเกี่ยวกับการเรียนรายวิชาพื้นฐานสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ประกาศแนวปฏิบัติเข้าห้อง Self Acess เพื่อพัฒนาตนเองสำหรับการสอบพิเศษภาษอังกฤษครั้งที่ 3 เป็นต้นไป
ประกาศแนวปฏิบัติเข้าห้อง Self Acess เพื่อพัฒนาตนเองสำหรับการสอบพิเศษภาษอังกฤษครั้งที่ 3 เป็นต้นไป
สมัครบริการ "หักบัญชีอัตโนมัติ ที่ตู้ ATM ไทยพาณิชย์ ด้วยบัตร ATM ไทยพาณิชย์ ผ่านบริการ SCB Payment Gateway"
สมัครบริการ "หักบัญชีอัตโนมัติ ที่ตู้ ATM ไทยพาณิชย์ ด้วยบัตร ATM ไทยพาณิชย์ ผ่านบริการ SCB Payment Gateway"
หลักเกณฑ์การขอคืนสภาพนิสิต
หลักเกณฑ์การขอคืนสภาพนิสิต
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
แนวการปฏิบัติการสอบพิเศษภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป
แนวการปฏิบัติการสอบพิเศษภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป
แนวการปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์เพื่อขอจบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ( ฉบับที่ 2 )
แนวการปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์เพื่อขอจบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ( ฉบับที่ 2 )
แนวปฏิบัติ ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย ของหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
แนวปฏิบัติ ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย ของหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
แนวปฏิบัติการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นแบบไม่ประสาทปริญญา
แนวปฏิบัติการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นแบบไม่ประสาทปริญญา
แนวปฏิบัติการส่งผลประเมินการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์และการสอบปากเปล่า
แนวปฏิบัติการส่งผลประเมินการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์และการสอบปากเปล่า
แนวปฏิบัติที่ดีจากการบริหารจัดการความรู้ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ อาจารย์ที่ปรึกษาในการรายงานความก้าวหน้าของนิสิตเพื่อให้จบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
แนวปฏิบัติที่ดีจากการบริหารจัดการความรู้ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ อาจารย์ที่ปรึกษาในการรายงานความก้าวหน้าของนิสิตเพื่อให้จบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการการนำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาออกนอกมหาวิทยาลัย (กรณีงบประมาณของคณะ/สถาบัน/สำนัก/มหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการการนำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาออกนอกมหาวิทยาลัย (กรณีงบประมาณของคณะ/สถาบัน/สำนัก/มหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอขยายเวลาการศึกษา
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอขยายเวลาการศึกษา
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมปริญญานิพนธ์ กรณีอาจารย์เกษียณอายุราชการ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมปริญญานิพนธ์ กรณีอาจารย์เกษียณอายุราชการ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์เพื่อขอจบการศึกษา
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์เพื่อขอจบการศึกษา
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาออกนอกมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาออกนอกมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนการเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนการเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์
แนวปฏิบัติในการทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก มากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน
แนวปฏิบัติในการทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก มากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน
แนวปฏิบัติในการผ่อนผัน-ชำระค่าธรรมเนียมล่าช้าของนิสิต
แนวปฏิบัติในการผ่อนผัน-ชำระค่าธรรมเนียมล่าช้าของนิสิต
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.