นิสิตปัจจุบัน

ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ประกาศ

งานทะเบียน ไฟล์ (ดาวน์โหลด)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์ฯ เพื่อขอจบ
ประกาศ เรื่อง การรายงานความคืบหน้าการทำปริญญานิพนธ์
ประกาศ เรื่อง การสอนภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอคืนสภาพนิสิต
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีจากการบริหารจัดการความรู้ของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาในการรายงานความก้าวหน้าของนิสิต
เพื่อให้จบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การลงนามหน้าอนุมัติสารนิพนธ์
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอขยายเวลาการศึกษา
แนวปฏิบัติ ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย
ของหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
แบบเสนอโครงการบัณฑิตวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2557
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.