นิสิตปัจจุบัน

ขั้นตอนการทำ ปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์

ขั้นตอนการจัดทำปริญญานิพนธ์

 • นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนมาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา หรือ 12 หน่วยกิต
 • ลงทะเบียนเพื่อทำปริญญานิพนธ์
 • เสนอชื่อเรื่องปริญญานิพนธ์และเสนอรายชื่อคณะกรรมการควบคุมการทำปริญญานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 • เสนอบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการทำปริญญานิพนธ์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ
 • นิสิตจัดทำเค้าโครงปริญญานิพนธ์ และเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมการทำปริญญานิพนธ์เพื่อการให้คำปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ
 • ขอจัดประชุมพิจารณาเค้าโครง และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงฯ
 • ปรับปรุง/แก้ไขเค้าโครงฯ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาฯ เสนอแนะ และเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมการทำปริญญานิพนธ์
 • เสนอเค้าโครงฯ ที่แก้ไข เพื่อขออนุมัติการทำปริญญานิพนธ์ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านเลขานุการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 • บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติเค้าโครงฯ
 • ดำเนินการจัดทำปริญญานิพนธ์ และรายงานความก้าวหน้าในการจัดทำปริญญานิพนธ์ต่อคณะกรรมการควบคุมการทำปริญญานิพนธ์
 • จัดทำปริญญานิพนธ์เสร็จ และเสนอขอสอบปากเปล่าต่อประธานคณะกรรมการควบคุมการทำปริญญานิพนธ์ เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการฯ แจ้งบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
 • ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ให้กับฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจรูปแบบการพิมพ์
 • แก้ไขรูปแบบการพิมพ์ตามคำแนะนำ 14. ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 1 ชุด เพื่อจัดทำปก อย่างน้อย 3 เล่ม แผ่นบันทึกข้อมูล 1 ชุด
 • บทคัดย่อภาษาไทย 1 ชุด บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 1 ชุด ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย
 • ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา แจ้งและส่งสำเนาผลงานตีพิมพ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
 • ยื่นขอจบการศึกษา และตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่ การศึกษาครบตามหลักสูตร สอบผ่านภาษาอังกฤษ และการสอบพิเศษอื่นๆ

ขั้นตอนการจัดทำสารนิพนธ์

 • นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนมาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา หรือ 12 หน่วยกิต
 • ลงทะเบียนเพื่อทำสารนิพนธ์
 • เสนอหัวข้อและชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 • เสนอบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ
 • นิสิตจัดทำโครงการสารนิพนธ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ
 • เสนอขอจัดประชุมพิจารณาโครงการฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ
 • นำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ์
 • ปรับปรุง/แก้ไขโครงการฯ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาฯ เสนอแนะ และขอความเห็นชอบ
 • เสนอโครงการฯ ที่แก้ไข เพื่อขออนุมัติจัดทำสารนิพนธ ์ และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
 • บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติเค้าโครงฯ
 • รายงานความก้าวหน้าในการจัดทำสารนิพนธ์ต่อประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • แจ้งบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์
 • เสนอขอสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ต่อประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 • แจ้งบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์
 • สอบปากเปล่าสารนิพนธ์ และปรับปรุง/แก้ไขตามที่คณะกรรมการสอบปากเปล่าฯ เสนอแนะ
 • ส่งสารนิพนธ์ที่แก้ไขแล้ว ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบปากเปล่าฯ
 • ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ให้กับฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจรูปแบบการพิมพ์
 • แก้ไขรูปแบบการพิมพ์ตามคำแนะนำ
 • ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 1 ชุด เพื่อจัดทำปก อย่างน้อย 1 เล่ม แผ่นบันทึกข้อมูล 1 ชุด บทคัดย่อภาษาไทย 1 ชุด บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 1 ชุด ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
 • ยื่นขอจบการศึกษา และตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่ การศึกษาครบตามหลักสูตร สอบผ่านภาษาอังกฤษ และการสอบพิเศษอื่นๆ
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.