ข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัย
Graduate School News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมปฐมนิเทศ การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ( EPG600 ) ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 1 / 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมปฐมนิเทศ การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ( EPG600 ) ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 1 / 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมปฐมนิเทศ
การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ( EPG600 )
ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 1 / 2560


นิสิตที่ลงทะเบียนสอบ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการปฐมนิเทศ
ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560  เวลา 10.00 - 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

โดยมีขั้นตอนดังนี้สามารถลงทะเบียนโดยการสแกน QRCODE หรือ 

ภายในวันที่ 23 กันยายน 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมปฐมนิเทศ
การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ( EPG600 )
ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 1 / 2560


นิสิตที่ลงทะเบียนสอบ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการปฐมนิเทศ
ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560  เวลา 10.00 - 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

โดยมีขั้นตอนดังนี้สามารถลงทะเบียนโดยการสแกน QRCODE หรือ 

ภายในวันที่ 23 กันยายน 2560
Share
ข่าวล่าสุด
Latest News
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.