ข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัย
Graduate School News

รายชิ่อนิสิตยกเว้นการทำบัตรประจำตัวนิสิต ในวันที่ 7 - 9 กันยายน 2560
รายชิ่อนิสิตยกเว้นการทำบัตรประจำตัวนิสิต ในวันที่ 7 - 9 กันยายน 2560


รายชื่อนิสิตยกเว้นการทำบัตรประจำตัวนิสิต 
ในวันที่ 7 - 9 กันยายน 2560

*เนื่องจากทางธนาคารมีจำนวนบัตรไม่เพียงพอกับจำนวนนิสิต
จึงขอยกเว้นการรับบัตรประจำตัวนิสิตกับนิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 


โดยนิสิตที่มีรายชื่อนั้น สามารถมารับบัตรประจำตัวนิสิตได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ชั้น 2 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น.

ตั้งแต่วันที่ 18 - 29 กันยายน 2560รายชื่อนิสิตที่ต้องส่งรูปทำบัตรประจำตัวนิสิตเพิ่มเติม

 
ขอให้นิสิตที่ีมีรายชื่อนำรูปถ่ายหน้าตรง ( ห้ามเป็นชุดข้าราชการ และรูปสวมชุดครุย )
มาส่งเพิ่มเติมที่อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  หรือ 
ส่ง E-mail ระบุชื่อ - นามสกุล รหัสนิสิตและไฟล์รูป มาที่ pattaneew@g.swu.ac.th

ภายในวันที่ 12 กันยายน 2560 นี้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ปฐณีย์  วัฒนกุล  
โทรศัพท์ 02 - 649 -5000 ต่อ 12431 


**นิสิตที่ไม่มีรายชื่อ ขอให้เข้ารับบัตรประจำตัวนิสิตตามปกติ
ณ หอประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 กันยายน 2560 
เวลา 8.30 - 16 .00 น.

หากนิสิตไม่สามารถมารับบัตรตามวันเวลาข้างต้น
สามารถมารับได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ชั้น 2 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น.


รายชื่อนิสิตยกเว้นการทำบัตรประจำตัวนิสิต 
ในวันที่ 7 - 9 กันยายน 2560

*เนื่องจากทางธนาคารมีจำนวนบัตรไม่เพียงพอกับจำนวนนิสิต
จึงขอยกเว้นการรับบัตรประจำตัวนิสิตกับนิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 


โดยนิสิตที่มีรายชื่อนั้น สามารถมารับบัตรประจำตัวนิสิตได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ชั้น 2 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น.

ตั้งแต่วันที่ 18 - 29 กันยายน 2560รายชื่อนิสิตที่ต้องส่งรูปทำบัตรประจำตัวนิสิตเพิ่มเติม

 
ขอให้นิสิตที่ีมีรายชื่อนำรูปถ่ายหน้าตรง ( ห้ามเป็นชุดข้าราชการ และรูปสวมชุดครุย )
มาส่งเพิ่มเติมที่อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  หรือ 
ส่ง E-mail ระบุชื่อ - นามสกุล รหัสนิสิตและไฟล์รูป มาที่ pattaneew@g.swu.ac.th

ภายในวันที่ 12 กันยายน 2560 นี้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ปฐณีย์  วัฒนกุล  
โทรศัพท์ 02 - 649 -5000 ต่อ 12431 


**นิสิตที่ไม่มีรายชื่อ ขอให้เข้ารับบัตรประจำตัวนิสิตตามปกติ
ณ หอประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 กันยายน 2560 
เวลา 8.30 - 16 .00 น.

หากนิสิตไม่สามารถมารับบัตรตามวันเวลาข้างต้น
สามารถมารับได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ชั้น 2 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น.Share
ข่าวล่าสุด
Latest News
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.