ข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัย
Graduate School News

รายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนสอบภาษาต่างประเทศ ภาคปลายภาคปลาย 2559 ระดับปริญญาเอก END 900 และระดับปริญญาโท ENM 600 ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ต้องนำหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง มายื่นแสดงต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
รายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนสอบภาษาต่างประเทศ ภาคปลายภาคปลาย 2559 ระดับปริญญาเอก END 900 และระดับปริญญาโท ENM 600 ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ต้องนำหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง มายื่นแสดงต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

รายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนสอบภาษาต่างประเทศ 
ภาคปลายภาคปลาย 2559 
ระดับปริญญาเอก END 900 และระดับปริญญาโท ENM 600
ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป 

นิสิตที่มีรายชื่อตั้งต่อไปนี้ ต้องนำหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง
มายื่นแสดงต่อบัณฑิตวิทยาลัย
ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 

รายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนสอบภาษาต่างประเทศ 
ภาคปลายภาคปลาย 2559 
ระดับปริญญาเอก END 900 และระดับปริญญาโท ENM 600
ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป 

นิสิตที่มีรายชื่อตั้งต่อไปนี้ ต้องนำหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง
มายื่นแสดงต่อบัณฑิตวิทยาลัย
ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 

Share
ข่าวล่าสุด
Latest News
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.