ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย
Grad News
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2560
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2560
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย  ประจำปีการศึกษา 2560
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม
Read more
บัญชีรายรายชื่อคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ( Updated 15.10.60)
บัญชีรายรายชื่อคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ( Updated 15.10.60)
Read more
รายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนสอบภาษาต่างประเทศ ภาคปลายภาคปลาย 2559 ระดับปริญญาเอก END 900 และระดับปริญญาโท ENM 600 ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ต้องนำหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง มายื่นแสดงต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
รายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนสอบภาษาต่างประเทศ ภาคปลายภาคปลาย 2559 ระดับปริญญาเอก END 900 และระดับปริญญาโท ENM 600 ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ต้องนำหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง มายื่นแสดงต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
รายชื่อนิสิตท
Read more
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
News
เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 (สำหรับอาจารย์ที่เคยได้รับทุน คปก. แล้ว) ประจำปีงบประมาณ 2562 ( รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 61 )
เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 (สำหรับอาจารย์ที่เคยได้รับทุน คปก. แล้ว) ประจำปีงบประมาณ 2562 ( รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 61 )
เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา
Read more
โครงการบริการวิชาการหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นแบบไม่ประสาทปริญญา คณะมนุษยศาสตร์
โครงการบริการวิชาการหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นแบบไม่ประสาทปริญญา คณะมนุษยศาสตร์
โครงการบริการวิชาการหลักสูตร
โครงการบริกา
Read more
สาระน่ารู้ ความเป็นมาของการบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพิธีธรรมและการประโคมย่ำยาม
สาระน่ารู้ ความเป็นมาของการบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพิธีธรรมและการประโคมย่ำยาม
สาระน่ารู้
Read more
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.