โปรแกรมการบริหารจัดการปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์

INTERGRATED THESIS & RESEARCH MANAGEMENT SYSTEM (iThesis)

 

 

 

คู่มือการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis ) Download Files
1. คู่มือสำหรับนิสิต / นักศึกษา คู่มือสำหรับนิสิต / นักศึกษา
2. คู่มือสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา คู่มือสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
3. คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
4. คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย
5. คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ
6. คู่มือการติดตั้งโปรแกรม END NOTE คู่มือการติดตั้งโปรแกรม END NOTE
7. คู่มือการติดตั้งโปรแกรม iThesis Add In คู่มือการติดตั้งโปรแกรม iThesis Add In

 

วิดีทัศน์แนะนำการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)

 

เว็บไซต์โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)

 

การติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ในการแนะนำการใช้ระบบ iThesis
หากอาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้องการขอคำแนะนำการใช้ระบบ iThesis สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่

ได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

         คุณชัยรัตน์  รอดเคราะห์   โทร 026495000  ต่อ 12427  e-mail  chairat@g.swu.ac.th

         คุณศิริศศิเกษม  วิจิตร      โทร 026495000  ต่อ 15664  e-mail  jojo@g.swu.ac.th

 

เข้าใช้ระบบ iThesis ได้ที่   http://ithesis.swu.ac.th