บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate School

กิจกรรม
Activities

กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย
Grad Activities
03
April
2017

โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษา สู่การเป็นคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษามืออาชีพ โดยจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560
โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษา สู่การเป็นคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษามืออาชีพ โดยจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

อ่านต่อ...
Detail...
24
March
2017

บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. จิตรา ดุษฎีเมธา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่น สาขารับใช้สังคม ประจำปี พ.ศ. 2559 จากสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. จิตรา ดุษฎีเมธา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่น สาขารับใช้สังคม ประจำปี พ.ศ. 2559 จากสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ่านต่อ...
Detail...
21
March
2017

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัย เมจิ ในหัวข้อ ' Achieving More Integrated International Collaboration Among Academic Institutions : Possibilities Challenges '
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัย เมจิ ในหัวข้อ ' Achieving More Integrated International Collaboration Among Academic Institutions : Possibilities Challenges '

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุ
อ่านต่อ...
Detail...
08
February
2017

โครงการอบรม การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
โครงการอบรม การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

อ่านต่อ...
Detail...
08
February
2017

โครงการอบรมจัดทำ และ บริหารจัดการปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา
โครงการอบรมจัดทำ และ บริหารจัดการปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

อ่านต่อ...
Detail...
02
February
2017

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม Writing an abstract and How to avoid plagiarism
ภาพบรรยากาศโครงการอบรม Writing an abstract and How to avoid plagiarism

อ่านต่อ...
Detail...
21
January
2017

ปฐมนิเทศโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ โดยการดูภาพยนตร์ผ่านโปรแกรม English Mate
ปฐมนิเทศโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ โดยการดูภาพยนตร์ผ่านโปรแกรม English Mate

อ่านต่อ...
Detail...
20
January
2017

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวารถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวารถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

อ่านต่อ...
Detail...
03
December
2016

การซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 วันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( ประสานมิตร และองครักษ์ )
การซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 วันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( ประสานมิตร และองครักษ์ )

อ่านต่อ...
Detail...
02
December
2016

บัณฑิตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ สาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร และสาขาจิตวิทยาประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มศว ประจำปีการศึกษา 2558
บัณฑิตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ สาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร และสาขาจิตวิทยาประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มศว ประจำปีการศึกษา 2558

อ่านต่อ...
Detail...
25
November
2016

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและแผนประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2560
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและแผนประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2560

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบ
อ่านต่อ...
Detail...
18
November
2016

โครงการปรับปรุงเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
โครงการปรับปรุงเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

อ่านต่อ...
Detail...
14
November
2016

การประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในไอร์แลนด์.
การประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในไอร์แลนด์.

อ่านต่อ...
Detail...
16
September
2016

บัณฑิตวิทยาลัย แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์

อ่านต่อ...
Detail...
29
August
2016

บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพงานวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสู่มาตรฐานสากล” สำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ในวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2559 และวันที่ 29 สิงหาคม 2559
บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพงานวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสู่มาตรฐานสากล” สำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ในวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2559 และวันที่ 29 สิงหาคม 2559

อ่านต่อ...
Detail...
22
August
2016

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและบุคลากร วางพวงมาลางานวัน ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและบุคลากร วางพวงมาลางานวัน ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและ
อ่านต่อ...
Detail...
22
August
2016

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์

อ่านต่อ...
Detail...
22
August
2016

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะสังคมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะสังคมศาสตร์

อ่านต่อ...
Detail...
11
August
2016

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอ
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอ

คณบดี
คณ
อ่านต่อ...
Detail...
05
August
2016

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีมอบทุนราชกรีฑาสโมสร
บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีมอบทุนราชกรีฑาสโมสร

บัณฑิตวิทยาลัย 
บัณฑ
อ่านต่อ...
Detail...
02
August
2016

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2559

อ่านต่อ...
Detail...
07
July
2016

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

อ่านต่อ...
Detail...
24
June
2016

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ครบรอบ 60 ปี
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ครบรอบ 60 ปี

อ่านต่อ...
Detail...
24
June
2016

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

อ่านต่อ...
Detail...
16
June
2016

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์

อ่านต่อ...
Detail...
04
June
2016

การซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2559
การซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2559

อ่านต่อ...
Detail...
02
June
2016

งานวิจัยทางเศรษศาสตร์ ความหลากหลายในการประยุกต์ และความเหลื่อมล้ำกับการวิจัยเชิงนโยบาย
งานวิจัยทางเศรษศาสตร์ ความหลากหลายในการประยุกต์ และความเหลื่อมล้ำกับการวิจัยเชิงนโยบาย

โครงการสัมมนาวิชาการ  ระดั
โครงการสัมมนาว
อ่านต่อ...
Detail...
02
June
2016

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นพดล อินทร์จันทร์ ในการดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นพดล อินทร์จันทร์ ในการดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

บัณ
บัณฑิตวิ
อ่านต่อ...
Detail...
28
April
2016

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมงาน 67 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมงาน 67 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ่านต่อ...
Detail...
05
April
2016

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดที่ทำการใหม่ศูนย์ผิวหนัง และ มศว คลินิก
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดที่ทำการใหม่ศูนย์ผิวหนัง และ มศว คลินิก

อ่านต่อ...
Detail...
16
February
2016

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา เนื่องในโอกาสได้รับมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ (นานาชาติ) จาก สภาศิลปวัฒนธรรมจิตตานุภาพ
บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา เนื่องในโอกาสได้รับมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ (นานาชาติ) จาก สภาศิลปวัฒนธรรมจิตตานุภาพ

บัณฑิตวิทยาลัย 
บัณฑิตว
อ่านต่อ...
Detail...
12
February
2016

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์บริการวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์บริการวิชาการ

อ่านต่อ...
Detail...
08
February
2016

การประชุมนำเสนอขอทุนสนับสนุนราชกรีฑาสโมสร ปีงบประมาณ 2558/ 2559
การประชุมนำเสนอขอทุนสนับสนุนราชกรีฑาสโมสร ปีงบประมาณ 2558/ 2559

อ่านต่อ...
Detail...
05
February
2016

การประชุมนำเสนอขอทุนสนับสนุนปริญญานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
การประชุมนำเสนอขอทุนสนับสนุนปริญญานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

อ่านต่อ...
Detail...
11
January
2016

วันปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 / 2558
วันปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 / 2558

วันปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ ระด
วันปฐมนิเทศต้อนร
อ่านต่อ...
Detail...
09
January
2016

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2559
บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2559

เมื่อว
อ่านต่อ...
Detail...
30
December
2015

บัณฑิตวิยาลัย ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2558
บัณฑิตวิยาลัย ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2558

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  ได้เข้าร่วมงาน
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  ได้เข้าร่วม
อ่านต่อ...
Detail...
09
December
2015

คณะบัณฑิตวิทยาลัย มศว เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที
อ่านต่อ...
Detail...
27
November
2015

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ กตป และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานประชุมเวทีสาธารณะครั้งที่ 1
สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ กตป และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานประชุมเวทีสาธารณะครั้งที่ 1

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ กตป และ บัณฑิตวิทยาลัย ม
สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ กตป และ บัณฑิตวิทยาล
อ่านต่อ...
Detail...
26
November
2015

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ครบรอบ 7 ปี
บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ครบรอบ 7 ปี

อ่านต่อ...
Detail...
24
November
2015

การบรรยายพิเศษ โดย อดีตนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พร้อมทั้งคณะในหัวข้อเรื่อง “ การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ”
การบรรยายพิเศษ โดย อดีตนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พร้อมทั้งคณะในหัวข้อเรื่อง “ การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ”

อ่านต่อ...
Detail...
22
October
2015

อธิการบดี และ ศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง ร่วมเป็นประธานเปิดพิธีเปิดห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง และ วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 41 ปี
อธิการบดี และ ศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง ร่วมเป็นประธานเปิดพิธีเปิดห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง และ วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 41 ปี

อธิการบดี และ ศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง ร่วม
อธิการบดี และ ศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง ร
อ่านต่อ...
Detail...
12
October
2015

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึก
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดั
อ่านต่อ...
Detail...
28
September
2015

คณาจารย์ สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล เข้ารับตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณาจารย์ สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล เข้ารับตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณาจารย์ สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทย
คณาจารย์ สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิต
อ่านต่อ...
Detail...
16
September
2015

งานวัน ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ที่ มศว ประสานมิตรวันที่ 16 กันยายน 2558
งานวัน ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ที่ มศว ประสานมิตรวันที่ 16 กันยายน 2558

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและบุคลากร วางพวงมาลางานวัน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและบุคลากร วางพวงมาลางา
อ่านต่อ...
Detail...
25
August
2015

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ วันที่ 25 สิงหาคม 2558
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ วันที่ 25 สิงหาคม 2558

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันส
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีวั
อ่านต่อ...
Detail...
24
August
2015

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์. วันที่ 24 สิงหาคม 2558
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์. วันที่ 24 สิงหาคม 2558

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาป
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันส
อ่านต่อ...
Detail...
24
August
2015

โครงการ “การพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในการทำวิจัย” เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน” โดย : ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล
โครงการ “การพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในการทำวิจัย” เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน” โดย : ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล

อ่านต่อ...
Detail...
21
August
2015

บัณฑิตวิทยาลัย ยินดีต้อนรับ คณาจารย์และนิสิต สาขาจิตวิทยาให้คำปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เดินทางมาศึกษาดูงาน ที่บัณฑิตวิทยาลัย มศว วันที่ 21 สิงหาคม 2558
บัณฑิตวิทยาลัย ยินดีต้อนรับ คณาจารย์และนิสิต สาขาจิตวิทยาให้คำปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เดินทางมาศึกษาดูงาน ที่บัณฑิตวิทยาลัย มศว วันที่ 21 สิงหาคม 2558

อ่านต่อ...
Detail...
10
August
2015

บัณฑิตวิทยาลัย มอบรางวัล ศาสตราจารย์กานดา ณ ถลาง ปริญญานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2556
บัณฑิตวิทยาลัย มอบรางวัล ศาสตราจารย์กานดา ณ ถลาง ปริญญานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2556

บัณฑิตวิทยาลัย มอบ
บัณฑิตวิทยาล
อ่านต่อ...
Detail...
10
August
2015

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ร
อ่านต่อ...
Detail...
20
July
2015

โครงการสัมมนาผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2558 ณ WAY Hotel พัทยา จังหวัดชลบุรี
โครงการสัมมนาผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2558 ณ WAY Hotel พัทยา จังหวัดชลบุรี

โครงการสั
โครงกา
อ่านต่อ...
Detail...
17
June
2015

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัย Jinan University
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัย Jinan University

มหา
อ่านต่อ...
Detail...
16
June
2015

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์. วันที่16มิถุนายน2558
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรวันที่16มิถุนายน2558

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและรัก
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
อ่านต่อ...
Detail...
19
May
2015

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดูงานการบริหารจัดการด้านบริการของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดูงานการบริหารจัดการด้านบริการของบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดูงานการบริหารจัดการด้านบริการของบั
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดูงานการบริหารจัดการด้านบริการข
อ่านต่อ...
Detail...
08
May
2015

งานซ้อมรับปริญญานิสิตระดับบัณฑิตศึกษ ประจำปีการศึกษา 2556
งานซ้อมรับปริญญานิสิตระดับบัณฑิตศึกษ ประจำปีการศึกษา 2556

งานซ้อมรับปริญญานิสิตระดับบัณฑิตศึกษ ประจำปีการศึกษา 2
งานซ้อมรับปริญญานิสิตระดับบัณฑิตศึกษ ประจำปีการศึก
อ่านต่อ...
Detail...
06
May
2015

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
วันคล้ายวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

รักษาราชการแทนเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย และหัวหน้างานค
รักษาราชการแทนเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย และหัวหน้าง
อ่านต่อ...
Detail...
28
April
2015

งานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 เมษายน 2558
งานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 เมษายน 2558

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยร่วมทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลัย หม่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยร่วมทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลัย
อ่านต่อ...
Detail...
26
December
2014

บัณฑิตวิทยาลัยจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 58วันที่ 26 ธันวาคม 2557
บัณฑิตวิทยาลัยจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 58 วันที่ 26 ธันวาคม 2557

บัณฑิตวิทยาลัยจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันขึ้นปีให
บัณฑิตวิทยาลัยจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันขึ้นป
อ่านต่อ...
Detail...
03
November
2014

ประมวลภาพกิจกรรมในงาน 40 ปีบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2557
ประมวลภาพกิจกรรมในงาน 40 ปีบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2557

ประมวลภาพกิจกรรมในงาน 40 ปีบัณฑิตวิทยาลัย  วันที่
ประมวลภาพกิจกรรมในงาน 40 ปีบัณฑิตวิทยาลัย  วัน
อ่านต่อ...
Detail...
22
October
2014

ภาพกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 40 ปี
ภาพกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 40 ปี

ภาพกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ค
ภาพกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยา
อ่านต่อ...
Detail...
16
September
2014

งานวัน ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ที่ มศว ประสานมิตร

งานวัน ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ที่ มศว ประสานมิตร
อ่านต่อ...
Detail...
10
September
2014

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บั
อ่านต่อ...
Detail...
25
August
2014

พิธีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จากสมาคมราชกรีฑาสโมสร
พิธีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จากสมาคมราชกรีฑาสโมสร

พิธีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จากสมาคมราชกรีฑา
พิธีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จากสมาคมราชก
อ่านต่อ...
Detail...
14
August
2014

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
Orientation for new students in Term 1/2014

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557ในวันที่ 14 ส
Orientation for new students in Term 1/201414 August 2014 at Hall SW
อ่านต่อ...
Detail...
14
August
2014

พิธีมอบทุนปริญญานิพนธ์ดีเด่น ศ.ดร.กานดา ณ ถลาง
Scholarship awarded for outstanding thesis. Prof.. Kanda Na Thalang

พิธีมอบทุนปริญญานิพนธ์ดีเด่น ศ.ดร.กานดา ณ
Scholarship awarded for outsta
อ่านต่อ...
Detail...
กิจกรรมบริการวิชาการ
กิจกรรมบริการวิชาการ
20
10
2016

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40

อ่านต่อ...
Detail...
29
08
2016

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

อ่านต่อ...
Detail...
05
08
2016

โครงการบริหารจัดการความรู้ด้านการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการบริหารจัดการความรู้ด้านการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา

อ่านต่อ...
Detail...
01
08
2016

การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 และตัวแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 และตัวแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.กานดา ณ ถลาง อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

อ่านต่อ...
Detail...
27
06
2016

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการจัดการความรู้ในหัวข้อ " จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ "
บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการจัดการความรู้ในหัวข้อ " จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ "

อ่านต่อ...
Detail...
19
02
2016

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (The 38th National Graduate Research Conference)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (The 38th National Graduate Research Conference)

บัณฑิต
อ่านต่อ...
Detail...
02
02
2016

การประชุมร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 สำหรับคณาจารย์ ครั้งที่ 2
การประชุมร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 สำหรับคณาจารย์ ครั้งที่ 2

อ่านต่อ...
Detail...
26
11
2015

การประชุมร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
การประชุมร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

อ่านต่อ...
Detail...
26
08
2014

งานบรรยายวิชาการ เรื่อง จริยธรรมและจรรยาบรรณการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
Topic: Ethics and Code of Conduct for graduate research.

งานบรรยายวิชากา
Lecture
อ่านต่อ...
Detail...
21
08
2014

งานบรรยายวิชาการ เรื่อง วิทยาศาสตร์กับสังคม : วิทยาศาสตร์พัฒนาสังคมอย่างไร สังคมได้อะไรกับการพัฒนางานวิทยาศาสตร์
Science and Society: Science, Society, however. Society has nothing to do with the development of science.

งานบรรยายวิชากา
อ่านต่อ...
Detail...
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.