ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยAnnouncements

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยAnnouncements

ประกาศ
Announcement
ไฟล์แนบ
Attachment
บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการ
บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการ
รายชื่อผุ้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
รายชื่อผุ้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
แนวการปฏิบัติการสอบพิเศษภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป
แนวการปฏิบัติการสอบพิเศษภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป
ประกาศทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561
ประกาศทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561
ผลการพิจารณาบทความ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
ผลการพิจารณาบทความ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
ผลสอบสมิทธิภาพทางภาษา EPG600 ระดับปริญญาเอก 1/2560
ผลสอบสมิทธิภาพทางภาษา EPG600 ระดับปริญญาเอก 1/2560
รายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
รายชื่อผู้จบการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
กำหนดการรับบัตรประจำตัวนิสิต นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (รหัส 602)
กำหนดการรับบัตรประจำตัวนิสิต นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (รหัส 602)
เกณฑ์การให้รางวัลการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
เกณฑ์การให้รางวัลการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ใบตอบรับงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาฃาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2560
ใบตอบรับงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาฃาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรมประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรมประจำปี 2561
รายชื่อผู้ได้รับทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ( GRAD T-3-61) และทุนการศึกษาสนับสนุนการเข้าประชุมและเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (GRAD S-3-61) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
รายชื่อผู้ได้รับทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ( GRAD T-3-61) และทุนการศึกษาสนับสนุนการเข้าประชุมและเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (GRAD S-3-61) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
E-Book พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
E-Book พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
การประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรม บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาขาติ 2nd GCIC, 46th National and 9th International
การประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรม บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาขาติ 2nd GCIC, 46th National and 9th International
ประกาศ ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ (Postgraduate Student Exchange) (รหัส GRAD S-4-61)
ประกาศ ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ (Postgraduate Student Exchange) (รหัส GRAD S-4-61)
Link รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2) สำหรับนิสิตที่จะยื่นจบใน ปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 (สำหรับอาจารย์ที่เคยได้รับทุน คปก. แล้ว) ประจำปีงบประมาณ 2562
เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 (สำหรับอาจารย์ที่เคยได้รับทุน คปก. แล้ว) ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาโครงปริญญนิพนธ์เอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 ( สำหรับอาจารย์ที่ได้รับทุน คปก. แล้ว) ประจำปีงบประมาณ 2562
เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาโครงปริญญนิพนธ์เอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 ( สำหรับอาจารย์ที่ได้รับทุน คปก. แล้ว) ประจำปีงบประมาณ 2562
Update 30.06.59 : ผลการพิจารณาบทความปีการศึกษา 2558
Update 30.06.59 : ผลการพิจารณาบทความปีการศึกษา 2558
รายชื่อผู้ได้รับทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ( GRAD T-3-61) และทุนการศึกษาสนับสนุนการเข้าประชุมและเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (GRAD S-3-61) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
รายชื่อผู้ได้รับทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ( GRAD T-3-61) และทุนการศึกษาสนับสนุนการเข้าประชุมและเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (GRAD S-3-61) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
ประกาศผลสอบวิชาภาษาอังกฤษ Graduate English I และ II ประจำปีการศึกษา 1/2560
ประกาศผลสอบวิชาภาษาอังกฤษ Graduate English I และ II ประจำปีการศึกษา 1/2560
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
คู่มือการดำเนินงานโครงการวิจัย เงินรายได้หน่วยงาน
คู่มือการดำเนินงานโครงการวิจัย เงินรายได้หน่วยงาน
แบบบันทึกข้อความ หลักสูตร ปร.ด. ศศ.ม. จิตวิทยาประยุกต์
แบบบันทึกข้อความ หลักสูตร ปร.ด. ศศ.ม. จิตวิทยาประยุกต์
แบบบันทึกข้อความ สำนักงาน
แบบบันทึกข้อความ สำนักงาน
แบบบันทึกข้อความ หลักสูตร ปร.ด.พัฒนศึกษาศาสตร์
แบบบันทึกข้อความ หลักสูตร ปร.ด.พัฒนศึกษาศาสตร์
แบบบันทึกข้อความ หลักสูตร ปร.ด.วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
แบบบันทึกข้อความ หลักสูตร ปร.ด.วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
กำหนดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ชั้นปีที่ 1 และตัวแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กำหนดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ชั้นปีที่ 1 และตัวแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บันทึกข้อความ การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ
บันทึกข้อความ การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ
การตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
การตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1
ผลการพิจารณาบทความ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 (update Aug11,2016)
ผลการพิจารณาบทความ 3/2558 (ข้อมูลวันที่ 11 สิงหาคม 2559)
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลายประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ี 5 มกราคม 2560
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลายประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ี 5 มกราคม 2560
ข่าวสาร ทคบร. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560
ข่าวสาร ทคบร. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560
19.12.2559 รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อทำวิจัยแบบ i-Thesis (GRAD S-1-60) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
19.12.2559 รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อทำวิจัยแบบ i-Thesis (GRAD S-1-60) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
ข้อมูลล่าสุดผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (15 ส.ค. 2559 - 6 ม.ค. 2560)
ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (15 ส.ค. 2559 - 6 ม.ค. 2560)
29.11.59 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย และเงินอุดหนุนการไปเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ( GRAD T-3-60 และ GRAD S-3-60 ) ครั้งที่ 1/2560
29.11.59 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย และเงินอุดหนุนการไปเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ( GRAD T-3-60 และ GRAD S-3-60 ) ครั้งที่ 1/2560
29.11.59 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย และเงินอุดหนุนการไปเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ( GRAD T-3-60 และ GRAD S-3-60 ) ครั้งที่ 2/2560
29.11.59 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย และเงินอุดหนุนการไปเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ( GRAD T-3-60 และ GRAD S-3-60 ) ครั้งที่ 2/2560
29.11.59 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์วารสาร ( GRAD S-2-60 ) ครั้งที่ 1/2560
29.11.59 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์วารสาร ( GRAD S-2-60 ) ครั้งที่ 1/2560
221259 : การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 ประเภททุนปกติ
221259 : การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 ประเภททุนปกติ
221259 : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดประชุมวิชาการระดับชาติอละนานาชาติ ประจำปี 2560
221259 : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดประชุมวิชาการระดับชาติอละนานาชาติ ประจำปี 2560
221259 : กำหนดจัดงานทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2560
221259 : กำหนดจัดงานทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2560
221259 : ทุนการศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปี 2017
221259 : ทุนการศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปี 2017
221259 : การให้บริการห้องประชุมและสถานที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
221259 : การให้บริการห้องประชุมและสถานที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
221259 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560
221259 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560
221259 : เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายนานาชาติ 2560
221259 : เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายนานาชาติ 2560
221259 : การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ( ระบบ NRMS ) ประจำปีงบประมาณ 2560
221259 : การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ( ระบบ NRMS ) ประจำปีงบประมาณ 2560
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงาน (GRAD T-3-60 และ GRAD S-3-60) ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์วารสาร (GRAD S-2-60) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนนิสิตแลกเปลี่ยน (GRAD S-4-60) ครั้งที่ 1
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงาน (GRAD T-3-60 และ GRAD S-3-60) ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์วารสาร (GRAD S-2-60) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนนิสิตแลกเปลี่ยน (GRAD S-4-60) ครั้งที่ 1
09.01.2560 รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการเข้าร่วมกิจกรรม ทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร ที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยหรือร่วมสอนใน หลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1
09.01.2560 รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการเข้าร่วมกิจกรรม ทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร ที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยหรือร่วมสอนใน หลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1
090160 ผลการพิจารณาบทความ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ( สำหรับนิสิตที่ยื่นบทความภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
090160 ผลการพิจารณาบทความ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ( สำหรับนิสิตที่ยื่นบทความภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
160159 ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศ และรายชื่อผู้เข้าร่วม อบรมการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษด้วย English Mate
160159 ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศ และรายชื่อผู้เข้าร่วม อบรมการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษด้วย English Mate
ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 ประจำเดือน มกราคม 2560
ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 ประจำเดือน มกราคม 2560
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ มศว วิจัย ” ครั้งที่ 10 ในวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ มศว วิจัย ” ครั้งที่ 10 ในวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2)7 - 3210
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2)7 - 3210
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2)7 - 3209
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2)7 - 3209
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อทำวิจัยแบบ i-Thesis (GRAD S-1-60) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อทำวิจัยแบบ i-Thesis (GRAD S-1-60) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา (GRAD T-3-60) ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา (GRAD T-3-60) ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
รายชื่อคณาจารย์ฺผู้ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1
รายชื่อคณาจารย์ฺผู้ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1
240260 ประกาศรับบัตรนิสิต รหัส 592 และ 591 เพิ่มเติม รอบวันที่ 1 มีนาคม 2560
240260 ประกาศรับบัตรนิสิต รหัส 592 และ 591 เพิ่มเติม รอบวันที่ 1 มีนาคม 2560
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต โครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต โครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560
Updated 08.06.60 ผลการพิจารณาบทความ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
Updated 08.06.60 ผลการพิจารณาบทความ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
1. สรุปจำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งตามคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
1. สรุปจำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งตามคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
3. รายชื่ออาจารย์ที่สอนนิสิตเข้าปีการศึกษา 2559
3. รายชื่ออาจารย์ที่สอนนิสิตเข้าปีการศึกษา 2559
4. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีค 60
4. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีค 60
ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 ประจำเดือน มีนาคม 2560
ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 ประจำเดือน มีนาคม 2560
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องวันหยุดชดเชย วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 ปีการศึกษา 2559
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องวันหยุดชดเชย วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 ปีการศึกษา 2559
ประกาศแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทอาจารย์ผู้สอน
ประกาศแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทอาจารย์ผู้สอน
ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 ประจำเดือน เมษายน 2560
ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 ประจำเดือน เมษายน 2560
23.05.2560 รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อทำวิจัยแบบ i-Thesis (GRAD S-1-60) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3
23.05.2560 รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อทำวิจัยแบบ i-Thesis (GRAD S-1-60) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3
23.05.2560 รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อทำวิจัยแบบ i-Thesis (GRAD S-1-60) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4
23.05.2560 รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อทำวิจัยแบบ i-Thesis (GRAD S-1-60) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4
23.05.2560 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย และเงินอุดหนุนการไปเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ( GRAD T-3-60 และ GRAD S-3-60 ) ครั้งที่ 5/2560
23.05.2560 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย และเงินอุดหนุนการไปเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ( GRAD T-3-60 และ GRAD S-3-60 ) ครั้งที่ 5/2560
06.09.2560 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย และเงินอุดหนุนการไปเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ( GRAD T-3-60 และ GRAD S-3-60 ) ครั้งที่ 6/2560
06.09.2560 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย และเงินอุดหนุนการไปเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ( GRAD T-3-60 และ GRAD S-3-60 ) ครั้งที่ 6/2560
23.05.2560 เงินตอบแทนนิสิตช่วยสอน (Teaching Assistant; TA) (GRAD-S-5-60) ครั้งที่ 1 / 2560
23.05.2560 เงินตอบแทนนิสิตช่วยสอน (Teaching Assistant; TA) (GRAD-S-5-60) ครั้งที่ 1 / 2560
23.05.2560 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินอุดหนุนการไปเข้าร่วมและเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (GRAD S-3-60) ครั้งที่ 4 / 2560
23.05.2560 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินอุดหนุนการไปเข้าร่วมและเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (GRAD S-3-60) ครั้งที่ 4 / 2560
23.05.2560 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินอุดหนุนการไปเข้าร่วมและเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (GRAD S-3-60) ครั้งที่ 7 / 2560
23.05.2560 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินอุดหนุนการไปเข้าร่วมและเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (GRAD S-3-60) ครั้งที่ 7 / 2560
2.1 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 3/2558
2.1 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 3/2558
2.2 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 1/2559
2.2 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 1/2559
2.3 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2/2559
2.3 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2/2559
ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
Updated 31.08.60 ผลการพิจารณาบทความ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
Updated 31.08.60 ผลการพิจารณาบทความ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 ประจำเดือน มิถุนายน 2560
ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 ประจำเดือน มิถุนายน 2560
5.1 [ปริญญาโท] รายงานสถิติการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558
5.1 [ปริญญาโท] รายงานสถิติการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558
5.2 [ปริญญาโท] รายงานสถิติการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559
5.2 [ปริญญาโท] รายงานสถิติการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559
5.3 [ปริญญาเอก] รายงานสถิติการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558
5.3 [ปริญญาเอก] รายงานสถิติการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558
5.4 [ปริญญาเอก] รายงานสถิติการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559
5.4 [ปริญญาเอก] รายงานสถิติการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559
จดหมายข่าว บัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2560
จดหมายข่าว บัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2560
ตัวอย่าง ฉบับร่าง มคอ. 3 รายวิชา ปริญญานิพนธ์
ตัวอย่าง ฉบับร่าง มคอ. 3 รายวิชา ปริญญานิพนธ์
ตัวอย่าง ฉบับร่าง มคอ. 5 รายวิชา ปริญญานิพนธ์
ตัวอย่าง ฉบับร่าง มคอ. 5 รายวิชา ปริญญานิพนธ์
ความเป็นมาของการบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพิธีธรรมและการประโคมย่ำยาม
ความเป็นมาของการบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพิธีธรรมและการประโคมย่ำยาม
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานของคณาจารย์บัณฑิตศึกษาและเงินอุดหนุนการไปเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (GRAD T-3-60 และ GRAD S-3-60) ครั้วที่ 9 ปีงบประมาณ 2560
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานของคณาจารย์บัณฑิตศึกษาและเงินอุดหนุนการไปเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (GRAD T-3-60 และ GRAD S-3-60) ครั้วที่ 9 ปีงบประมาณ 2560
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานของคณาจารย์บัณฑิตศึกษาและเงินอุดหนุนการไปเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (GRAD T-3-60 และ GRAD S-3-60) ครั้วที่ 10 ปีงบประมาณ 2560
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานของคณาจารย์บัณฑิตศึกษาและเงินอุดหนุนการไปเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (GRAD T-3-60 และ GRAD S-3-60) ครั้วที่ 10 ปีงบประมาณ 2560
06.09.2560 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย และเงินอุดหนุนการไปเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ( GRAD T-3-60 และ GRAD S-3-60 ) ครั้งที่ 8/2560
06.09.2560 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย และเงินอุดหนุนการไปเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ( GRAD T-3-60 และ GRAD S-3-60 ) ครั้งที่ 8/2560
ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 ประจำเดือนสิงหาคม 2560
ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 ประจำเดือนสิงหาคม 2560
ประกาศแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
ประกาศแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารในมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการบริหารระดับบัณฑิตศึกษายุคใหม่
โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารในมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการบริหารระดับบัณฑิตศึกษายุคใหม่
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท , ปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท , ปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.