ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยAnnouncements

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยAnnouncements

ประกาศ
Announcement
ไฟล์แนบ
Attachment
บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการ
บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
แนวการปฏิบัติการสอบพิเศษภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป
แนวการปฏิบัติการสอบพิเศษภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป
ประกาศทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2560
ประกาศทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2560
Updated 25.04.60 ผลการพิจารณาบทความ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
Updated 25.04.60 ผลการพิจารณาบทความ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
กำหนดการโครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษาอาชีพ ครั้งที่ 2
กำหนดการโครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษาอาชีพ ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินอุดหนุนนิสิตแลกเปลี่ยน (Postgraduate Student Exchange) (GRAD S-4-58) (ครั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินอุดหนุนนิสิตแลกเปลี่ยน (Postgraduate Student Exchange) (GRAD S-4-58) (ครั้งที่ 2)
Link รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2) สำหรับนิสิตที่จะยื่นจบใน ปีการศึกษา 2558
Update 30.06.59 : ผลการพิจารณาบทความปีการศึกษา 2558
Update 30.06.59 : ผลการพิจารณาบทความปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อทำปริญญานิพนธ์ (GRAD S-1-58) (ครั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อทำปริญญานิพนธ์ (GRAD S-1-58) (ครั้งที่ 2)
คู่มือการดำเนินงานโครงการวิจัย เงินรายได้หน่วยงาน
คู่มือการดำเนินงานโครงการวิจัย เงินรายได้หน่วยงาน
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา (GRAD T-3-58) (ครั้งที่ 1)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา (GRAD T-3-58) (ครั้งที่ 1)
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อทำปริญญานิพนธ์ (GRAD S-1-59) (ครั้งที่ 1)
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อทำปริญญานิพนธ์ (GRAD S-1-59) (ครั้งที่ 1)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา (GRAD T-3-59) (ครั้งที่ 1)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา (GRAD T-3-59) (ครั้งที่ 1)
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อทำปริญญานิพนธ์ (GRAD S-1-59) (ครั้งที่1)
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อทำปริญญานิพนธ์ (GRAD S-1-59) (ครั้งที่1)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา (GRAD T-3-59) (ครั้งที่ 1)(เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา (GRAD T-3-59) (ครั้งที่ 1)(เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา (GRAD T-3-59) (ครั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา (GRAD T-3-59) (ครั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษา (GRAD S-3-59) (ครั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษา (GRAD S-3-59) (ครั้งที่ 2)
แบบบันทึกข้อความ หลักสูตร ปร.ด. ศศ.ม. จิตวิทยาประยุกต์
แบบบันทึกข้อความ หลักสูตร ปร.ด. ศศ.ม. จิตวิทยาประยุกต์
แบบบันทึกข้อความ สำนักงาน
แบบบันทึกข้อความ สำนักงาน
แบบบันทึกข้อความ หลักสูตร ปร.ด.พัฒนศึกษาศาสตร์
แบบบันทึกข้อความ หลักสูตร ปร.ด.พัฒนศึกษาศาสตร์
แบบบันทึกข้อความ หลักสูตร ปร.ด.วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
แบบบันทึกข้อความ หลักสูตร ปร.ด.วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์วารสาร ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 GRAD S-2-59
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์วารสาร ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 GRAD S-2-59
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 GRAD T-4-59
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 GRAD T-4-59
กำหนดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ชั้นปีที่ 1 และตัวแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กำหนดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ชั้นปีที่ 1 และตัวแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บันทึกข้อความ การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ
บันทึกข้อความ การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อทำปริญญานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 (GRAD S-1-59)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อทำปริญญานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 (GRAD S-1-59)
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนค่านิสิตช่วยสอน ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 GRAD S-5-59
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนค่านิสิตช่วยสอน ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 GRAD S-5-59
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการพิจารณาทุนการศึกษา 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 4 GRAD S-6-59
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการพิจารณาทุนการศึกษา 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 4 GRAD S-6-59
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 5 GRAD (S-3-59) (T-3-59)
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 5 GRAD (S-3-59) (T-3-59)
ประกาศรายชื่อคณาจารย์ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3 GRAD T-4-59
ประกาศรายชื่อคณาจารย์ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3 GRAD T-4-59
การตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
การตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
รายชื่อนิสิตที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนนิสิตแลกเปลี่ยน ( GRAD S-4-59 ) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
รายชื่อนิสิตที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนนิสิตแลกเปลี่ยน ( GRAD S-4-59 ) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
รายชื่อนิสิตที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษา ( ทุน GRAD T-3-59 และ ทุน GRAD S-3-59 ) ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2559
รายชื่อนิสิตที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษา ( ทุน GRAD T-3-59 และ ทุน GRAD S-3-59 ) ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2559
แจ้งวันโอนเงินทุนบัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณ 2559
แจ้งวันโอนเงินทุนบัณฑิตวิทยาลัย งบประมาณ 2559
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1
รายชื่อคณาจารย์ผู้ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1
รายชื่อคณาจารย์ผู้ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1
รายชื่อผู้ได้รับทุนสนุบสนุนค่าตีพิมพ์วารสาร (GRAD S-2-59) ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2
รายชื่อผู้ได้รับทุนสนุบสนุนค่าตีพิมพ์วารสาร (GRAD S-2-59) ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการเสนอผลงายทางวิชาการของคณาจารย์และนิสิตบัณฑฺตศึกษา (รหัส GRAD T-3-59 และ GRAD S-3-59) ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2559
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการเสนอผลงายทางวิชาการของคณาจารย์และนิสิตบัณฑฺตศึกษา (รหัส GRAD T-3-59 และ GRAD S-3-59) ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2559
ผลการพิจารณาบทความ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 (update Aug11,2016)
ผลการพิจารณาบทความ 3/2558 (ข้อมูลวันที่ 11 สิงหาคม 2559)
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษา (รหัส GRAD T-3-59 และ GRAD S-3-59) ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2559
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษา (รหัส GRAD T-3-59 และ GRAD S-3-59) ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2559
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อทำปริญญานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อทำปริญญานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อทำปริญญานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อทำปริญญานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560
วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560
สรุปรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2/2558
สรุปรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2/2558
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลายประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ี 5 มกราคม 2560
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลายประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ี 5 มกราคม 2560
The 6th International Graduate Research Conference
The 6th International Graduate Research Conference
กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษพื้นฐาน Graduate Englisg I & II ประจำภาคเรียนที่ 3/2558
ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษพื้นฐาน Graduate Englisg I & II ประจำภาคเรียนที่ 3/2558
ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ (แบบมีเงื่อนไข) ระดับปริญญาโท
ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ (แบบมีเงื่อนไข) ระดับปริญญาโท
ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ (แบบมีเงื่อนไข) ระดับปริญญาเอก
ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ (แบบมีเงื่อนไข) ระดับปริญญาเอก
Update 01.10.2559 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 3/2558
Update 01.10.2559 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 3/2558
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (GRAD T-3-59 และ GRAD S-3-59) ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2559
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (GRAD T-3-59 และ GRAD S-3-59) ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2559
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (GRAD T-3-59 และ GRAD S-3-59) ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2559
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (GRAD T-3-59 และ GRAD S-3-59) ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2559
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (GRAD T-3-59 และ GRAD S-3-59) ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2559
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (GRAD T-3-59 และ GRAD S-3-59) ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อทำปริญญานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3 (GRAD S-1-59)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อทำปริญญานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3 (GRAD S-1-59)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อทำปริญญานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 4 (GRAD S-1-59)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อทำปริญญานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 4 (GRAD S-1-59)
19.12.2559 รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อทำวิจัยแบบ i-Thesis (GRAD S-1-60) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
19.12.2559 รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อทำวิจัยแบบ i-Thesis (GRAD S-1-60) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
ข้อมูลล่าสุดผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (15 ส.ค. 2559 - 6 ม.ค. 2560)
ผลการตรวจสอบบทความเพื่อขอจบการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (15 ส.ค. 2559 - 6 ม.ค. 2560)
Update 24.11.2559 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 1/2559
Update 24.11.2559 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 1/2559
29.11.59 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย และเงินอุดหนุนการไปเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ( GRAD T-3-60 และ GRAD S-3-60 ) ครั้งที่ 1/2560
29.11.59 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย และเงินอุดหนุนการไปเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ( GRAD T-3-60 และ GRAD S-3-60 ) ครั้งที่ 1/2560
29.11.59 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย และเงินอุดหนุนการไปเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ( GRAD T-3-60 และ GRAD S-3-60 ) ครั้งที่ 2/2560
29.11.59 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย และเงินอุดหนุนการไปเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ( GRAD T-3-60 และ GRAD S-3-60 ) ครั้งที่ 2/2560
29.11.59 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์วารสาร ( GRAD S-2-60 ) ครั้งที่ 1/2560
29.11.59 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์วารสาร ( GRAD S-2-60 ) ครั้งที่ 1/2560
221259 : การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 ประเภททุนปกติ
221259 : การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 ประเภททุนปกติ
221259 : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดประชุมวิชาการระดับชาติอละนานาชาติ ประจำปี 2560
221259 : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดประชุมวิชาการระดับชาติอละนานาชาติ ประจำปี 2560
221259 : กำหนดจัดงานทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2560
221259 : กำหนดจัดงานทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2560
221259 : ทุนการศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปี 2017
221259 : ทุนการศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปี 2017
221259 : การให้บริการห้องประชุมและสถานที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
221259 : การให้บริการห้องประชุมและสถานที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
221259 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560
221259 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560
221259 : เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายนานาชาติ 2560
221259 : เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายนานาชาติ 2560
221259 : การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ( ระบบ NRMS ) ประจำปีงบประมาณ 2560
221259 : การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ( ระบบ NRMS ) ประจำปีงบประมาณ 2560
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงาน (GRAD T-3-60 และ GRAD S-3-60) ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์วารสาร (GRAD S-2-60) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนนิสิตแลกเปลี่ยน (GRAD S-4-60) ครั้งที่ 1
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงาน (GRAD T-3-60 และ GRAD S-3-60) ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์วารสาร (GRAD S-2-60) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนนิสิตแลกเปลี่ยน (GRAD S-4-60) ครั้งที่ 1
รายชื่อนิสิตที่ได้รับการอนุมัติการจบการศึกษาประจำเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2559
รายชื่อนิสิตที่ได้รับการอนุมัติการจบการศึกษาประจำเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2559
ตารางเรียนคอร์สผ่านแบบมีเงื่อนไข ปริญญาเอก 2 / 2559
ตารางเรียนคอร์สผ่านแบบมีเงื่อนไข ปริญญาเอก 2 / 2559
09.01.2560 รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการเข้าร่วมกิจกรรม ทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร ที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยหรือร่วมสอนใน หลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1
09.01.2560 รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการเข้าร่วมกิจกรรม ทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร ที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยหรือร่วมสอนใน หลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1
090160 ผลการพิจารณาบทความ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ( สำหรับนิสิตที่ยื่นบทความภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
090160 ผลการพิจารณาบทความ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ( สำหรับนิสิตที่ยื่นบทความภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
160159 ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศ และรายชื่อผู้เข้าร่วม อบรมการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษด้วย English Mate
160159 ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศ และรายชื่อผู้เข้าร่วม อบรมการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษด้วย English Mate
17.01.60 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปริญญาทางการศึกษา ที่คุรุสภารับรองเพื่อจัดทำใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ
17.01.60 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปริญญาทางการศึกษา ที่คุรุสภารับรองเพื่อจัดทำใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ
ประกาศห้องเรียนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
ประกาศห้องเรียนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 ประจำเดือน มกราคม 2560
ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 ประจำเดือน มกราคม 2560
รายชื่อแผ่นภาพยนตร์ ENGLISH MATE
รายชื่อแผ่นภาพยนตร์ ENGLISH MATE
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ มศว วิจัย ” ครั้งที่ 10 ในวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ มศว วิจัย ” ครั้งที่ 10 ในวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2)7 - 3210
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2)7 - 3210
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2)7 - 3209
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2)7 - 3209
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อทำวิจัยแบบ i-Thesis (GRAD S-1-60) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อทำวิจัยแบบ i-Thesis (GRAD S-1-60) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา (GRAD T-3-60) ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา (GRAD T-3-60) ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
รายชื่อคณาจารย์ฺผู้ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1
รายชื่อคณาจารย์ฺผู้ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1
ประชุมปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ.ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
ประชุมปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ.ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
240260 ประกาศรับบัตรนิสิต รหัส 592 และ 591 เพิ่มเติม รอบวันที่ 1 มีนาคม 2560
240260 ประกาศรับบัตรนิสิต รหัส 592 และ 591 เพิ่มเติม รอบวันที่ 1 มีนาคม 2560
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต โครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต โครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ENM600 และ END900 ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2559 วันที่ 2 เมษายน 2560
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ENM600 และ END900 ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2559 วันที่ 2 เมษายน 2560
กำหนดการโครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษาอาชีพ
กำหนดการโครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษาอาชีพ
1. สรุปจำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งตามคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
1. สรุปจำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งตามคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
2.1 เดือนตุลาคม 2559
2.1 เดือนตุลาคม 2559
2.2 เดือนพฤศจิกายน 2559
2.2 เดือนพฤศจิกายน 2559
3. รายชื่ออาจารย์ที่สอนนิสิตเข้าปีการศึกษา 2559
3. รายชื่ออาจารย์ที่สอนนิสิตเข้าปีการศึกษา 2559
2.3 เดือนธันวาคม 2559
2.3 เดือนธันวาคม 2559
2.4 เดือนมกราคม 2559
2.4 เดือนมกราคม 2559
4. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีค 60
4. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีค 60
ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 ประจำเดือน มีนาคม 2560
ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 ประจำเดือน มีนาคม 2560
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องวันหยุดชดเชย วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 ปีการศึกษา 2559
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องวันหยุดชดเชย วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 ปีการศึกษา 2559
บัญชีรายละเอียดรายชื่อคณาจารย์บัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
บัญชีรายละเอียดรายชื่อคณาจารย์บัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมการเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมการเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.